Doktorský studijní program
Výpočetní technika a informatika

Zkratka:VTI-DR-4
Doba studia: 4 roky
Kód: P2651
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Studijní obory:
ZkratkaNázevJazyk výukyStav
DVI4Výpočetní technika a informatikačeština, angličtinaběžící
Cíle studia:
Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií, zvláště pak v oblastech informačních systémů, počítačových systémů a sítí, počítačové grafiky a multimédií a inteligentních systémů. Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje průpravu a atestaci k vědecké práci.
Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:
Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:
  • Složením státní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
  • Obhajobou doktorské disertační práce.
Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:
Ke studiu může být přijat absolvent magisterského nebo inženýrského studia s vysokoškolským vzděláním v informatice a výpočetní technice, který úspěšně složí přijímací zkoušku. Složení přijímací zkoušky předpokládá výběr tématu disertační práce vypsaného fakultou, nadprůměrné znalosti oblastí teorie a jejích aplikací z okruhu tématu disertační práce, předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, znalost angličtiny a souhlas školitele.
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:
Semestr1.ZS1.LS2.ZS2.LS3.ZS3.LS4.ZS4.LScelkem
Období výuky1313131313131313104
Období zkoušek5555    20
Odborná praxe        0
Období prázdnin21221221221256
Pravidla zařazování studijních předmětů do studijního plánu:
Jsou stanovena směrnicí děkana pro sestavovaní individuálního plánu studenta. Předepisují celkový počet předmětů, jejich časové zařazení do semestrů a minimální počet předmětů teoretického základu. Výběr předmětů vychází z tématu disertační práce a podléhá schválení oborovou radou.
Způsob kontroly studia: zkoušky
Stručný popis užívaného způsobu hodnocení:
Způsob a podmínky kontroly jsou detailně specifikovány Studijním řádem VUT v Brně a zahrnují každoroční kontrolu studia a hodnocení studenta školitelem a oborovou radou programu. Pro hodnocení zkoušek z předmětů se používá klasifikační stupnice výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující, v případě kolokvia prospěl, neprospěl. Pro hodnocení státní zkoušky se používá dvouhodnotová stupnice prospěl, neprospěl.

Vaše IPv4 adresa: 54.166.207.223
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]