Aktualita

Kategorie: info

Dne: 24. října 2019

Volby do akademického senátu FIT

[img]

AS FIT vyhlásil na svém 133. zasedání volby do akademického senátu FIT pro nové funkční období 2019 až 2022 na den 24. 10. 2019.

Pokyny k volbám do AS FIT 2019
Akademický senát fakulty rozhoduje o organizačním členění fakulty, schvaluje návrhy vnitřních předpisů a norem fakulty (zejména studijní, stipendijní a disciplinární řád), rozdělení finančních prostředků, výroční zprávu, dlouhodobý záměr, podmínky pro přijetí ke studiu, vědeckou radu, disciplinární komisi, navrhuje děkana fakulty a vyjadřuje se k návrhům studijních programů a jmenování proděkanů.

Volby do Akademického senátu FIT VUT v Brně (AS FIT) jsou organizovány dle §26 zák. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu FIT a Volebního a jednacího řádu AS FIT. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na fakultě a studenti zapsaní na fakultě (§25 odst. 3 zákona). Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.

AS FIT je složen z komory akademických pracovníků o počtu 8 členů a studentské komory o počtu 5 členů, z toho 4 studenti bakalářského a magisterského studijního programu a 1 student doktorského studijního programu. Funkční období akademického senátu je tříleté.

Volební obvody
Pro volby do akademického senátu jsou v akademické obci vytvořeny tři volební obvody:

  • obvod akademických pracovníků,
  • obvod studentů bakalářských a magisterských studijních programů a
  • obvod studentů doktorských studijních programů.

Volby probíhají v každém volebním obvodu odděleně. Každý člen akademické obce FIT má právo volit pouze v jednom volebním obvodu. Student doktorského studijního programu, který je současně akademickým pracovníkem, může volit buď v obvodu studentů doktorských studijních programů nebo v obvodu akademických pracovníků. Nepožádá-li písemně o zařazení do volebního obvodu akademických pracovníků, je považován za voliče v obvodu studentů doktorských studijních programů. Žádost je nutné doručit na sekretariát děkana FIT nejpozději do 16. 10. 2019.

Kandidátní listina
Návrh kandidáta do AS FIT může podat každý člen akademické obce. Písemný návrh lze podat do 16. 10. 2019 na sekretariát děkana FIT. Návrh musí obsahovat:

  • volební obvod, za který je kandidát navrhován (akademičtí pracovníci, studenti doktorských studijních programů nebo studenti bakalářských/magisterských studijních programů),
  • jméno, příjmení a tituly kandidáta,
  • adresu elektronické pošty,
  • u studentů ročník, obor studia a adresu trvalého nebo přechodného bydliště,
  • vyjádření kandidáta, že s návrhem souhlasí,
  • datum a podpis kandidáta.

Každý člen akademické obce FIT může kandidovat ve volebním obvodu, ve kterém má právo volit.

Pokud návrh nebude obsahovat předepsané náležitosti, nebude akceptován. Volební komise sestaví z obdržených platných návrhů kandidátní listinu a zveřejní ji dne 17. 10. 2019 na webové stránce AS FIT.

Průběh voleb
Volby do AS FIT proběhnou elektronicky dne 24. 10. 2019 v době od 0:00 do 23:59 hod. Volí se prostřednictvím webového formuláře zaškrtnutím zaškrtávacího pole u jména kandidáta (příp. jmen kandidátů) a stisknutím tlačítka Odevzdat. Pokud bude odevzdán volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty, než je povoleno, bude volební lístek zpracován jako neplatný. Volební lístek lze vyplnit pouze jednou. Volební lístek pro obvod akademických pracovníků je dostupný na adrese http://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/volby.php. Volební lístek pro obvod studentů bakalářských a magisterských studijních programů a obvod studentů doktorských studijních programů je dostupný na adrese http://wis.fit.vutbr.cz/FIT/st/volby.php.

Každý akademický pracovník má právo volit 8 kandidátů volebního obvodu akademických pracovníků. Každý student bakalářského nebo magisterského studijního programu má právo volit 4 kandidáty volebního obvodu studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Každý student doktorského studijního programu má právo volit jednoho kandidáta volebního obvodu studentů doktorských studijních programů.

Vyhlášení výsledků
Výsledky voleb budou zveřejněny dne 25. 10. 2019 na webové stránce AS FIT.

Volební komise:

Zástupci akademických pracovníků:

doc. D. Kolář, Ing. P. Lampa.

Zástupci studentů:

Ing. Beneš, M. Škorupa.

Vložil: Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.

Poslední změna: 2019-09-03 13:41:58

Nahoru