Detail předmětu

Datová komunikace

IDAK Ak. rok 2015/2016 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
V předmětu se studenti seznámí s principy datových přenosů. Předmět zahrnuje problematiku teorie informace, popis zdroje informace, diskrétní sdělovací soustavy. Dále se věnuje přenosu dat, a to v základním pojetí, popisu dat a signálů, druhům přenosů, spolehlivosti přenosu, kódování analogového a diskrétního signálu. Podrobněji je pak zaměřen na kódování: Kódování snižující nadbytečnost - prefixové kódy, Huffmanův kód, principy komprese dat. Protichybové kódování: Blokové kódy, stromové kódy, systém protichybového zabezpečení. Rovněž v neposlední řadě je věnován i modulacím signálu, základům šifrování a dalším problematikám přenosu dat.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. laboratoře, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student se seznámí podrobně se systémy přenosu dat a možnostmi realizace datové komunikace v těchto systémech. Probíraná látka je zaměřena především na kódování, jejich druhy a oblasti jejich využití. Rozsah studovaného materiálu je takový, aby student po úspěšném absolvování tohoto předmětu dokázal řešit obvyklé problémy, které se v této oblasti sdělovací techniky vyskytují.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy datové komunikace, prostředky pro její realizaci a podmínkami pro uskutečňování v současných i perspektivních telekomunikačních systémech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura studijní

 • MORELOS-ZARAGOZA, Robert H. The art of error correcting coding. Chichester : John Wiley & Sons, 2002. 221 s. ISBN 04-714-9581-6.
 • BIGGS, Norman L. Codes : An introduction to information communication and cryptography. London : Springer, 2008. 273 s. ISBN 978-184-8002-722.
 • Skalar, B. Digital Communications, Fundamentals and applications, Prentice-Hall, 2003, ISBN 0-13-084788-7.
 • GITLIN, Richard D; HAYES, Jeremiah F; WEINSTEIN, Stephen B. Data communications principles. New York : Plenum Press, 1992. 733 s. ISBN 03-064-3777-5.
 • GLAVIEUX, Alain. Channel coding in communication networks : from theory to turbocodes. London : ISTE, 2007. 418 s. ISBN 19-052-0924-x.
 • MOON, Todd K. Error correction coding : mathematical methods and algorithms. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. 756 s. ISBN 04-716-4800-0.
 • LIN, Shu; COSTELLO, Daniel J. Error control coding : fundamentals and applications. 2nd ed. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2004. 1260 s. ISBN 01-304-2672-5.

Osnova přednášek

 1. Základní poznatky z teorie informace. Zpráva a informace. Popis zdroje informace. 
 2. Systémy pro přenos informace. Datový kanál. Kódování v systémech pro přenos informace. Problém příjemce a možnost jeho řešení.
 3. Přenos dat. Přenos dat jako základ datové komunikace. Definice přenosu dat a její vysvětlení. Základní problémy přenosu dat a možnosti jejich řešení. Vznik datového signálu. Kódy a abecedy. Třídění kódů. Abecedy používané k datové komunikaci.
 4. Kódování snižující nadbytečnost. Komprese datového signálu.
 5. Protichybové kódování. Základní členění a pojmy.
 6. Blokové zabezpečovací kódy. Způsoby zadávání blokových kódů.
 7. Zabezpečení dat cyklickým kódem. Korekční kódy (Hammingův kód, Fireův kód, BCH kód).
 8. Stromové zabezpečovací kódy. Třídění stromových zabezpečovacích kódů. Konvoluční kódy. Hagelbargerův kód (zabezpečovací schopnosti, způsoby realizace).
 9. Turbo kódy.
 10. Protichybové kódové systémy.
 11. Modemy v systémech datové komunikace. Základní vlastnosti. Části modemů. Linkové kódy a modulace. Modemy podle doporučení ITU.
 12. Základy šifrování. Šifrování způsob zabezpečení dat proti zcizení. Základní pojmy. Kryptografie a kryptoanalýza. Standard DES. Šifrování veřejným klíčem.

Osnova laboratorních cvičení

 1. ADSL modemy
 2. ADSL modemy - odolnost vůči rušení
 3. Modemy ZigBee
 4. PLC modemy
 5. Konfigurace ADSL přípojky
 6. MSDSL modemy
 7. Modemy ADSL2 a ADSL2+
 8. Sériová rozhraní RS232, USB a I2C

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní cvičení, MATLAB
 2. Teorie informace, Huffmanův kód
 3. Lineární blokové kódy
 4. Cyklické kódy
 5. Konvoluční kódy
 6. Zápočtový test

Průběžná kontrola studia

Na konci každého laboratorního cvičení nebo cvičení na počítačích kontroluje vyučující zpracování výsledků realizovaného zadání a bodově je ohodnotí. Získané body z laboratorních měření a počítačových cvičení (max. 30 bodů za celý semestr) jsou pak součástí bodového hodnocení u zkoušky a tedy i klasifikace.
Zkouška je písemná. Maximální počet bodů je 70.
Výsledné hodnocení je součet bodů za počítačová cvičení, laboratoře a písemnou zkoušku. Minimální přípustná hodnota je 50 bodů, maximální hodnota je 100 bodů.

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné absolvování laboratorních měření a počítačových cvičení. Povolena je 20% omluvená neúčast, která se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru