Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Databázové systémy

IDS Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, úvod do fyzického návrhu databáze, optimalizace výkonnosti, zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Trendy v rozvoji databázových technologií. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 15 půlsemestrální test, 34 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace.
 • Umí vytvářet databázové aplikace pro relační databáze, zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL a má zkušenosti s některým integrovaným vývojovým prostředím pro vývoj databázových aplikací.
 • Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti.
 • Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení.
 • Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.

Literatura studijní

 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Zendulka, J., Rudolfová, I.: Databázové systémy. IDS. Studijní opora. FIT VUT v Brně. 2006, 217 s.

Literatura referenční

 • Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Sixth Edition. McGraw-Hill. 2010, 1320 p.
 • On-line nápověda produktů Oracle, dokumentace dostupná na http://www.oracle.com/pls/db112/homepage.

Osnova přednášek

 1. Úvod, základní pojmy databázových systémů.
 2. Konceptuální modelování.
 3. Relační model dat. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
  Úvod do tvorby databázové aplikace v prostředí produktů Oracle.
 4. Jazyk SQL - definice dat.
 5. Jazyk SQL - základy příkazu SELECT.
 6. Jazyk SQL - příkaz SELECT - rozšíření. 
 7. Jazyk SQL - další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog. 
  Úvod do jazyka PL/SQL.
 8. Jazyk SQL - pohledy, práce s chybějící hodnotou. Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE). 
 9. Architektura klient/server. Databázové triggery a uložené procedury. Zajištění integrity dat. Zajištění bezpečnosti dat. 
 10. Úvod do fyzického návrhu databáze. Podstata a použití indexování a hašování. Optimalizace zpracování dotazu.
 11. Úvod do normálních forem a využití normalizace při návrhu databáze. Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce. Úvod do zotavení a řízení souběžného přístupu. 
 12. Současné trendy rozvoje DB technologie.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Datový model (ERD) a model případů užití (s obhajobou).
 2. SQL skript pro vytvoření základních objektů schématu databáze.
 3. SQL skript s několika dotazy SELECT.
 4. SQL skript pro vytvoření pokročilých objektů schématu databáze a Dokumentace popisující finální schéma databáze (s obhajobou).

Průběžná kontrola studia

 • Datový model (ERD) a model případů užití (s obhajobou) - 5 bodů.
 • SQL skript pro vytvoření základních objektů schématu databáze - 5 bodů.
 • SQL skript s několika dotazy SELECT - 5 bodů.
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů.
 • SQL skript pro vytvoření pokročilých objektů schématu databáze a Dokumentace popisující finální schéma databáze (s obhajobou)  - 19 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů.
 • Podmínka zápočtu: prezentace a obhajoba obou projekt; v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.

Kontrolovaná výuka

Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno prezentací a obhajobou  projektů 1 a 4 v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru