Detail předmětu

Návrh počítačových systémů

INP Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Princip procesoru. Úvod do VHDL. Koncepce počítačů von Neumannova typu. Typy informace, její zobrazení a kódování. Instrukce, jejich formáty a kódování, způsoby adresování, architektura ISA. Modelování algoritmů a subsystémů ve VHDL. Řetězené zpracování. Aritmetické a logické operace. Algoritmy a funkční jednotky. Řadič: základní funkce, obvodová a mikroprogramová realizace. Paměti: typy, organizace, řízení. Hierarchie pamětí, rychlá vyrovnávací paměť. Periferní jednotky, sběrnice a jejich řízení. Měření výkonnosti. Spolehlivost výpočetních systémů. Úvod do paralelních architektur.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. cvičení, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

52 zkouška, 15 půlsemestrální test, 33 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni popsat činnost jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače a jejich vzájemnou komunikaci pomocí jazyka VHDL.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Představa o vývojových trendech a možnostech výpočetní techniky.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s výstavbou a činností jednotlivých operačních, paměťových a řídicích podsystémů počítače, s algoritmy základních operací v pevné a pohyblivé řádové čárce, způsobem jejich řízení a s komunikací mezi jednotlivými podsystémy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Boolovská algebra, základy teorie elektrických obvodů, základní stavební prvky počítačů, návrh kombinačních a sekvenčních obvodů.

Literatura studijní

 • Drábek, V.: Výstavba počítačů, skripta VUT v Brně, PC-DIR, Brno, 1995
 • Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN - technická literatura, Praha, 2006
 • Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Skriptum FIT VUT v Brně, 2004, 170 s., ISBN 80-214-2608-X 
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách dostupný na internetových stránkách kurzu. 

Literatura referenční

 • Hennessy, J. L., Patterson, D. A.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publ., 1996
 • Hamacher, C., Vranesic, Z., Zaky, S.: Computer Organization, 5th edition, McGraw Hill, 2002

Osnova přednášek

 • Úvod, princip činnosti procesoru.
 • Reprezentace dat, přesnost a chyby.  
 • Instrukční soubory, registrové struktury.
 • Modelování ve VHDL.
 • Řetězené zpracování informace.
 • Algoritmy operací v pevné řádové čárce.
 • Algoritmy operací v pohyblivé řádové čárce, iterační algoritmy.
 • Řadiče.
 • Paměti, rychlá vyrovnávací paměť.
 • Sběrnice, připojování a ovládání periferií.
 • Výkonnost počítačů a měření výkonnosti.
 • Spolehlivost výpočetních systémů.
 • Úvod do paralelních architektur.

Osnova numerických cvičení

 • VHDL
 • Procesor ve VHDL
 • Huffmanův a Hammingův kód, kód zbytkových tříd
 • Sčítačky, násobičky
 • Dělení a iterační algoritmy
 • Výkonnost, spolehlivost

Osnova ostatní - projekty, práce

 • V průběhu semestru budou zadány 2 projekty.

Průběžná kontrola studia

Závěrečná zkouška, půlsemestrální zkouška a vypracování projektů v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách a demonstračních cvičeních v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 20 bodů během semestru, tj. z půlsemestrální zkoušky anebo z projektů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Bez zápočtu se student nemůže zúčastnit zkoušky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru