Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Servisně orientované architektury v prostředí Oracle

IOA Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Koncept servisně orientované architektury (SOA) a související technologie; standardy a specifikace pro implementaci SOA; architektura SOA jako přístup pro integraci business procesů organizace; návrh služeb architektury SOA; komponenty "Mediator", "BPEL", "Business Rules" a "Human Task" a jejich použití; implementace komponentového systému jako SOA nad platformou Oracle SOA Suite 11g; sledování a testování komponentových systémů s architekturou SOA.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti návrhu a implementace systémů architektury SOA v příslušném kontextu. Student se naučí sestavit a zprovoznit systém využívající architekturu SOA nad platformou Oracle SOA Suite 11g: definovat rozhraní služeb, použít složené komponenty typu "Mediator", "BPEL", "Human Task" a "Business Rule" při implementaci služeb, propojením komponent vytvářet složené služby, pracovat s adaptéry a testovat a ladit výslednou implementaci SOA.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student bude disponovat znalostmi principů návrhu a implementace systémů s architekturou SOA a bude schopen se aktivně podílet na návrhu a implementaci takových systému v prostředí Oracle SOA Suite 11g.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o možnostech implementace servisně orientovaných architektur s orientací na prostředí Oracle a praktické procvičení získaných vědomostí návrhem a implementací služeb na platformě Oracle SOA Suite 11g.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalosti na úrovni předmětu "Úvod do softwarového inženýrství", zejména modelování.
 • Schopnost porozumět dokumentům ve formátu XML.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace: Struktura a cíle předmětu, organizace projektů. Servisně orientovaná architektura (Service-oriented Architecture, SOA): SOA jako cesta k integraci informačních systémů organizace, "Oracle SOA Maturity Model", standardy pro implementaci SOA, principy SOA a požadavky pro její zavedení.
 2. "SOA Governance" a životní cyklus služby: Správa životního cyklu služby, správa samotné služby, význam "SOA Governance". Návrh služeb a implementace SOA: Služba a její dokumentace, vrstvy služeb a jejich zodpovědnosti, význam XML schémat, návrh rozhraní služby a jeho popis pomocí jazyka WSDL.
 3. Oracle SOA Suite: Představení platformy Oracle SOA Suite 11g, komponenty pro implementaci služeb, komponentové systémy jako SOA, synchronní a asynchronní vzory komunikace komponent, role "Enterprise Manager", adaptéry služeb a jejich typy.
 4. Komponentový systém jako SOA: Servisně-komponentová architektura (Service Component Architecture, SCA), význam komponent a komponentové systémy, komponenty v architektuře SCA, "Service Data Objects", ukázka tvorbu komponentového systému jako SOA pomocí vývojového nástroje Oracle JDeveloper.
 5. Správa a sledování systémů s architekturou SOA - význam sledování a typické úlohy správy SOA, ukázka práce s nástrojem "Enterprise Manager", postup zavedení systémů s architekturou SOA, význam testování SOA a možnosti sledování toku zpráv mezi službami.
 6. Integrace služeb a komponenta "Mediator": Problémy integrace služeb a význam komponenty "Mediator", business události "Event Driven Architecture" a "Event Delivery Network", tvorba a konfigurace "Mediator" komponenty, tvorba směrovacích pravidel.
 7. Orchestrace služeb a "BPEL" komponenta: Business procesy a orchestrace služeb, jazyk BPEL (Business Process Execution Language) a jeho význam při orchestraci služeb, ukázka návrhu BPEL procesu pomocí vývojového nástroje Oracle JDeveloper, popis aktivit, vazeb a volání služeb v BPEL procesu.
 8. Koordinace služeb, vzory interakce, zpracování výjimek - implementace paralelního zpracování pomocí "Flow" aktivity, vzor interakce požadavek/odpověď, zpracování zpráv a upozornění pomocí "Pick" aktivity, tvorba smyček pomocí "While" aktivity a pozastavení BPEL procesu pomocí "Wait" aktivity, zpracování výjimek v SOA, výjimky v synchronních a asynchronních volání služeb, vyvolání a zachycení výjimek v BPEL procesu.
 9. Transakce v SOA: Problémy transakcí v business procesech, transakce se službami a databázovými adaptéry, přístup k "Service Data Objects" v rámci transakce, obsluha ukončení transakcí v BPEL procesech.
 10. Zapojení uživatelů do business procesu a "Human Task" komponenta: Interakce s uživateli v rámci business procesu, workflow jako služba, použití "Human Task" komponenty v SOA a její začlenění do BPEL procesu, tvorba uživatelských formulářů, nabídka uživatelských akcí nad přidělenou úlohou pomocí aplikace Oracle BPM Worklist a pomocí API pro další klientské aplikace.
 11. Použítí Oracle Business Rules v SOA apliakci a "Business Rule" komponenta: Význam business pravidel, definice Oracle Business Rules a jejich možnosti, popis fakt a množin a slovníků pravidel, použití "Business Rule" komponenty a její integrace do BPEL procesu, ukázka definice pravidel a tvorby rozhodovacích pravidel pomocí vývojového nástroje Oracle JDeveloper.
 12. Testování a ladění systémů s architekturou SOA, sledování průběhu business procesů: Návrh testů komponentových systémů, testování na základě příchozích zpráv, emulace odchozích zpráv, chyb a zpětných volání, tvorba sady testů pomocí hodnotových a XML podmínek, ladicí techniky, tvorba a konfigurace BPEL a kompozičních senzorů, zobrazení senzorů pomocí "Enterprise Manager", publikace a zobrazení senzorů v rámci "Oracle Business Activity Monitoring".
 13. Bezpečnost webových služeb: Význam bezpečnosti v SOA, použití Oracle Web Service Manager pro definici bezpečnostních politik a jejich přiřazení službám.

Osnova počítačových cvičení

Cvičení 1x za 14 dní v rozsahu 2 vyučovací hodiny.
 1. Úvodní cvičení - seznámení s laboratoří, prostředí pro virtualizaci, způsob hodnocení a odevzdání projektů.
 2. Vývojové prostředí Oracle jDeveloper, instalace a konfigurace platformy Oracle SOA Suite 11g. Modelování business procesů.
 3. Popis služeb pomocí jazyka WSDL a popis formátu zpráv pomocí XML schéma. Tvorba kompozice služeb architektury SOA v prostředí Oracle jDeveloper a jejich zprovoznění na platformě Oracle SOA Suite 11g.
 4. Správa služeb pomocí Oracle Enterprise Manager, testování služeb. Použití komponenty "Mediator" pro směrování požadavků v rámci kompozice služeb.
 5. Použití "BPEL" komponenty, tvorba BPEL procesu a jeho začlenění do kompozice služeb. Použití komponenty "Human Task", její začlenění do BPEL procesu a do kompozice služeb.
 6. Použití "Business Rule" komponenty, její začlenění do BPEL procesu a do kompozice služeb. Přiřazení bezpečnostních politik službám (autentizace pro přístup k rozhraním a záznam zpráv do logu).

Osnova ostatní - projekty, práce

Samostatně řešený projekt zaměřený na návrh business procesu na zadané téma a implementaci systému s architekturou SOA v podobě kompozice služeb a s využitím komponent platformy Oracle SOA Suite 11g.

Průběžná kontrola studia

 • Samostatně řešený projekt dle zadání (60 bodů).
 • Závěrečný písemný test (40 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Vypracování a obhajoba samostatně řešeného projektu.
 • Samostatně vypracovaný závěrečný písemný test.

Podmínky zápočtu

Pro získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 bodů (ze 100 bodů). Klasifikace je dle standardní stupnice ECTS.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru