Detail předmětu

Matematický seminář

ISM Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Středoškolská matematika bez diferenciálního a integrálního počtu.

Garant předmětu

Fuchs Petr, RNDr., Ph.D. (UMAT FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Fusek Michal, Ing., Ph.D. (UMAT FEKT VUT)
Šafařík Jan, Mgr. et Mgr. (FEKT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří při přijímací zkoušce z matematiky dosáhli méně než 500 bodů.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Osnova numerických cvičení

 1. Základní pojmy teorie množin
 2. Výroková a predikátová logika
 3. Metody důkazu a matematická indukce
 4. Vektory a analytická geometrie
 5. Soustavy lineárních rovnic a matice
 6. Polynomy
 7. Exponenciální funkce a logaritmus
 8. Elementární funkce a pojem limity
 9. Rovnice a nerovnice
 10. Posloupnosti a řady
 11. Komplexní čísla
 12. Kombinatorika

Průběžná kontrola studia

Dvě kontrolní písemky (v 6. a ve 12. týdnu) na probranou látku.

Kontrolovaná výuka

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:
 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání hodnocení alespoň 50 % z každé kontrolní písemky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru