Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Typografie a publikování

ITY Ak. rok 2015/2016 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Studující se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost je věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka je rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se konají jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studující procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V zápočtovém týdnu jsou znalosti studujících ověřeny závěrečným testem.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

13 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 půlsemestrální test, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.

Cíle předmětu

Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Textové editory, jazyk HTML.

Literatura studijní

 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
 • Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce, vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. 

Literatura referenční

 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
 • ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2011.

Osnova přednášek

 1. Cíle a struktura předmětu, obecné typografické zásady, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 4. Vkládání tabulek a obrázků v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Zásady pro tvorbu prezentací, nástroje pro tvorbu prezentací v LaTeXu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů a matematických výrazů (15 bodů)
 3. Obrázky a tabulky (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)

Průběžná kontrola studia

Za 5 individuálních projektů mohou studující získat až 70 bodů a za závěrečný test až 30 bodů.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním individuálních projektů a závěrečným testem.

Podmínky zápočtu

V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečný test. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru