Detail předmětu

Úvod do softwarového inženýrství

IUS Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Pojmy softwarové inženýrství a softwarová krize, historie a cíle sofwarového inženýrství, vlastnosti softwarového produktu. Životní cyklus a etapy vývoje softwaru, charakteristika používaných metodik. Analýza a specifikace požadavků, zachycení požadavků v diagramu případů užití. Princip a modelovací techniky strukturované analýzy a návrhu (DFD, ERD). Základy objektové orientace (objekt, třída, abstrakce, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus). Modelovací techniky objektově orientované analýzy a návrhu (diagram tříd, diagram objektů, návrhové vzory). UML v etapách vývoje softwaru (diagramy spolupráce, sekvenční diagramy, diagramy aktivit, stavové diagramy, OCL). Implementace, validace a verifikace programů (funkcionální a strukturální testování). Agilní metodiky pro tvorbu softwaru. Problematika provozu a servisu informačních systémů. Řízení softwarových projektů, normy pro zajištění kvality, ochrana intelektuálního vlastnictví, etický kodex softwarového inženýra.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá přehled v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Student se seznámí zejména s etapami vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Porozumí základům metodiky analýzy a specifikace požadavků a návrhu softwarových systémů. Naučí se používat vybrané UML modely. Seznámí se se základy publikování na počítači.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí provádět analýzu a návrh softwarových systémů. Naučí se vytvářet projektovou a programovou dokumentaci. Bude rozumět a umět vytvářet základní modely v UML.

Cíle předmětu

Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Literatura studijní

 • Kočí, R., Křena, B.: Úvod do softwarového inženýrství. Studijní opora, Vysoké učení technické v Brně, 2010.
 • Objektově orientované modelování systémů - učební text : učební text zaměřený na jazyk UML 2.0. Vysoké učení technické v Brně, 2004.
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

Literatura referenční

 • Beck, K.: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • Page-Jones, M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X.
 • Paleta, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1.
 • Pezze, M., Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-471-45593-6.
 • Richta, K., Sochor, J.: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2.

Osnova přednášek

 1. Charakteristika softwarového inženýrství, přehled přístupů k vývoji softwaru.
 2. Životní cyklus softwaru, modely životního cyklu.
 3. Analýza a specifikace požadavků, typy požadavků, techniky komunikace a modelování (diagram případů užití).
 4. Strukturovaná analýza a návrh, přehled metodik a modelovacích technik. Diagramy DFD a ERD.
 5. Objektově orientovaná analýza a návrh, přehled metodik a modelovacích technik. Jazyk UML (Unified Modelling Language), diagramy tříd a objektů.
 6. Modelovací prostředky jazyka UML - diagram aktivit, sekvenční diagram, diagram komunikace, stavový diagram. Jazyk OCL.
 7. Komplexní modelování v UML.
 8. Návrhové vzory.
 9. Implementace a testování softwaru.
 10. Agilní metodiky vývoje softwaru.
 11. Provoz a údržba softwaru.
 12. Řízení softwarových projektů.
 13. Zajištění kvality softwaru, ochrana intelektuálního vlastnictví, etický kodex softwarového inženýra.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Model informačního systému (30 bodů)

Průběžná kontrola studia

Za projekt může studující získat až 30 bodů a za závěrečnou zkoušku až 70 bodů.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány vypracováním projektu a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 28 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student získat nejméně 10 bodů z projeku. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektu, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru