Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Mikroekonomie

IMIE Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

65 zkouška, 35 cvičení

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Literatura studijní

 • ŠKAPA, S. Mikroekonomie I. VUT v Brně, CERM 2008, 133 s., ISBN 978-80-214-3736-4.
 • ŠKAPA, S., KRUNTORÁDOVÁ, M., STUDENÍKOVÁ, J. Mikroekonomie I -sbírka příkladů. VUT v Brně, CERM 2008, 122 s., ISBN 978-80-214-3740-1.
 • HOLMAN, R. Ekonomie. C.H.Beck 1999, 726 s., ISBN 80-00-686028-1.
 • FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada, 2004, 802 s., ISBN 80-247-0471-4.

Literatura referenční

 • ŠKAPA, S. Mikroekonomie I. VUT v Brně, CERM 2008, 133 s., ISBN 978-80-214-3736-4.
 • ŠKAPA, S., KRUNTORÁDOVÁ, M., STUDENÍKOVÁ, J. Mikroekonomie I -sbírka příkladů. VUT v Brně, CERM 2008, 122 s., ISBN 978-80-214-3740-1

Osnova přednášek

 1. Podstata ekonomické vědy a vývoj mikroekonomie.
 2. Tržní systém a racionální chování člověka.
 3. Formování poptávky (teorie mezního užitku a teorie indiference).
 4. Firma a náklady firmy.
 5. Formování nabídky.
 6. Dokonalá konkurence a tržní rovnováha.
 7. Nedokonalá konkurence a monopol.
 8. Oligopol a monopolistická konkurence.
 9. Trhy výrobních faktorů, trh práce.
 10. Trh kapitálu a trh půdy.
 11. Mikroekonomická politika.
 12. Zásahy státu do cen.
 13. Externality a veřejné statky.

Osnova numerických cvičení

Opakování vybraných témat z přednášek.

Průběžná kontrola studia

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje, podmínkou je 80% účast na cvičeních. Absence na cvičeních může být nahrazena náhradními úkoly či písemnými testy.

Kontrolovaná výuka

Za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci, a za zápočtový test lze získat až 35 bodů.
Forma zkoušky je písemná a ústní:
Písemná a ústní části zkoušky: max. 65 bodů (cca 12 - 15 příkladů, nebo teoretických otázek), student musí získat minimálně 35 bodů z písemné části zkoušky.

Podmínky zápočtu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bod ze 35 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 80% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci a za zápočtový test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru