Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Účetnictví

IUCE Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v podniku.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UI FP VUT

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Literatura studijní

 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5.
 • Kovanicová, D. Finanční účetnictví - světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 • Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 023, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2014. 14. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2014. 1144 s. ISBN 978-80-7263-853-6.

Osnova přednášek

 1. Podstata a význam účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
 2. Rozvaha. Změny v rozvaze.
 3. Oceňování aktiv a závazků.
 4. Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty.
 5. Peněžní toky.
 6. Právní úprava účetnictví v ČR.

Osnova numerických cvičení

Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Průběžná kontrola studia

Požadavky ke zkoušce:
Zkouškový test s výběrem odpovědí, ze kterého musí získat student minimálně 30 bodů z celkových 60 bodů.
Hodnocení za předmět:
Body získané ze zápočtové písemky a zkouškového testu se sčítají. Výsledné hodnocení za předmět se provádí podle klasifikační stupnice ECTS.

Kontrolovaná výuka

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 20 bodů z celkového počtu 40 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru