Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Projektový manažer

PMA Ak. rok 2015/2016 letní semestr 5 kreditů

Předmět se zabývá třemi oblastmi kompetencí podle standardu IPMA. Technické kompetence: Úspěšnost řízení projektu. Zainteresované strany. Požadavky a cíle projektu. Rizika a příležitosti. Kvalita projektu. Organizace projektu. Týmová práce. Řešení problémů. Struktury v projektu. Rozsah a dodávané výstupy projektu. Čas a fáze projektu. Zdroje pro projekt. Náklady a financování. Obstarávání a smluvní vztahy. Změny v projektu. Kontrola, řízení a podávání zpráv. Informace a dokumentace. Komunikace v projektu. Zahájení projektu. Ukončení projektu. Behaviorální kompetence: Vůdcovství. Zainteresovanost a motivace. Sebekontrola. Asertivita. Uvolnění. Otevřenost. Kreativita. Orientace na výsledky. Výkonnost. Diskuze. Vyjednávání. Konflikty a krize. Spolehlivost. Porozumění hodnotám. Etika. Kontextové kompetence: Orientace na projekt. Orientace na program. Orientace na portfolio. Realizace projektu, programu a portfolia. Trvalá organizace. Byznys. Systémy, produkty, technologie. Personální management. Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí. Finance. Právo.
Studenti mohou využít zvýhodněné cenové nabídky pro vykonání zkoušky u SPŘ vzhledem k tomu, že VUT v Brně je korporátním členem SPŘ.

Předmět PMA je akreditovánSPŘ pro přípravu na certifikaci i recertifikaci IPMA pro stupně D a C.

Studenti mohou získat Národní certifikát studentů (NCS).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

48 půlsemestrální test, 52 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kalášek Dušan, PhDr. Mgr. (Flotila s.r.o.)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Kalášek Dušan, PhDr. Mgr. (Flotila s.r.o.)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student porozumí jak řídit projekty, vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik.
 • Naučí se definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů.
 • Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Student bude schopný aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu.
 • Získané kompetence odpovídají požadavkům mezinárodně platné certifikace IPMA stupně D a C.

Cíle předmětu

Cílem výuky v předmětu PMA je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA (International Project Management Association), nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím připravit studenty na písemnou zkoušku pro mezinárodní certifikaci dle IPMA stupně D a C. Po úspěšném absolvování předmětu, student splní nutnou podmínku uchazeče o mezinárodně platnou certifikaci IPMA ve stupni D.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalosti vyšší matematiky.

Literatura studijní

 • Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-1-7.
 • Lacko, B., Švec, J., Balatková, M. a kol. : Specifika technických projektů - Pracovní sešit k Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014, ISBN 978-80-905297-2-4.
 • Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5.
 • Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.

Literatura referenční

 • Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2012, ISBN 978-80-214-4058-6.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, 2. aktualizované a doplněné vydání, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4275-5.

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace. Struktura a cíle předmětu. Certifikace v projektovém řízení. Certifikace podle IPMA. Standard IPMA v3.1. 1.01 Úspěšnost řízení projektu, 1.02 Zainteresované strany, 1.03 Požadavky a cíle projektu.
 2. 1.04 Rizika a příležitosti, 1.05 Kvalita, 1.06 Organizace projektu, 1.19 Zahájení.
 3. 1.07 Týmová práce, 1.08 Řešení problémů, 1.09 Struktury v projektu.
 4. 1.10 Rozsah a výstupy/dodávky projektu, 1.11 Čas a fáze projektu, 1.12 Zdroje.
 5. 1.13 Náklady a financování, 1.14 Obstarávání a smluvní vztahy, 1.15 Změny.
 6. 1.16 Kontrola, řízení a podávání zpráv, 1.17 Informace a dokumentace, 1.18 Komunikace, 1.20 Ukončení projektu. 
 7. 2.01 Vůdcovství, 2.02 Zainteresovanost a motivace, 2.03 Sebekontrola, 2.04 Asertivita.
 8. 2.05 Uvolnění, 2.06 Otevřenost, 2.07 Kreativita.
 9. 2.08 Orientace na výsledky, 2.09 Výkonnost, 2.10 Diskuze, 2.11 Vyjednávání.
 10. 2.12 Konflikty a krize, 2.13 Spolehlivost, 2.14 Porozumění hodnotám, 2.15 Etika.
 11. 3.01 Orientace na projekt, 3.02 Orientace na program, 3.03 Orientace na portfolio, 3.04 Realizace projektu, programu a portfolia, 3.05 Trvalá organizace.
 12. 3.06 Byznys, 3.07 Systémy, produkty, technologie, 3.08 Personální management, 3.09 Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí, 3.10 Finance, 3.11 Právo.
 13. Závěrečná písemná práce.

Osnova numerických cvičení

 1. Sestavení týmů. Sebehodnotící test. Metoda šesti otázek.
 2. Implementace projektového řízení v organizaci. 
 3. Techniky gramofonová deska a negativní dotazování. Simulace vedení diskuze a porady.
 4. Dispersonifikace a řešení problému metodami mediace a facilitace.
 5. "KOTEL" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 6. "ETICKÝ KODEX" - vlastní i skupinový etický kodex, "PAPÍROVÁ VĚŽ" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 7. Postupy výběru vhodných pracovníků pro projekt, (volba vhodného typu organizační struktury).
 8. SWOT analýza. Logický rámec.
 9. Rozhodování o optimálních zdrojích financování projektů: Čistá současná hodnota kapitálu.
 10. EVM - Metoda řízení dosažené hodnoty projektu. 
 11. Analýza rizik.
 12. Síťový graf, vyrovnání zdrojů.
 13. Závěrečné testování.

Průběžná kontrola studia

 • Prezence na cvičeních - až 12 bodů.
 • 3 domácí úlohy - úhrnem za 40 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 48 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na minimálně 10 cvičeních.
 • 3 hodnocené domácí úlohy.
 • Závěrečný písemný test.

Podmínky zápočtu

 • Aktivně se zúčastnit minimálně 10 cvičení.
 • Odevzdat 3 domácí úlohy.
 • Získat celkově minimálně 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru