Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Daňová soustava

IDAS FP VUT KdasP Ak. rok 2016/2017 letní semestr 5 kreditů

Předmět přibližuje daňovou soustavu České republiky. Seznamuje studenty se základními aspekty hmotněprávní úpravy jednotlivých daní, přičemž pozornost je koncentrována především na daně přímé. Okrajově jsou studenti rovněž seznámeni s principy procesní úpravy správy daní.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

51 zkouška, 49 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

UI FP VUT

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát konstrukci daní obsažených v daňové soustavě ČR. Studenti si osvojí základní pojmy a dovednosti potřebné pro porozumění běžným daňovým otázkám a záležitostem, stejně jako znalosti nutné pro řešení jednodušších daňových problémů. Studenti budou schopni samostatně zpracovat daňová přiznání pro přímé daně pro jednodušší případy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu se seznámit studenty s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali širší povědomí o jednotlivých daních a dále, aby byli schopni sami pro jednodušší případy vyplnit příslušná daňová přiznání u přímých daní. Důraz je v rámci koncepce předmětu kladen na právní úpravu zdaňování příjmů fyzických osob.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost principů daňové evidence, znalost účetnictví, znalost účetních výkazů, elementární znalost občanského a obchodního práva.

Literatura referenční

 • VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2014, 391 s. ISBN 978-80-87480-23-6.
 • ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013, 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0.
 • Vančurová, Alena a Klazar, Stanislav. Daňový systém ČR: cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění. V Praze: 1. VOX, 2014. 92 s. Daně. ISBN 978-80-87480-29-8.
 • Aktuální články vztahující k daňové problematice (odborné časopisy jako např. Daně a právo v praxi, Poradce).
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů
 • VANČUROVÁ, A.; SLINTÁKOVÁ, B. Daňový systém ČR: cvičebnice. Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, daň z příjmů právnických osob. Praha: VOX a.s., 2015. 72 s. ISBN 978-80-87480-37-3.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Osnova přednášek

 1. Daňová soustava - definice, vývoj, význam, porovnání daňových soustav, determinanty daňových soustav, vliv unijního práva na formování daňových soustav, konstrukční prvky daňových zákonů.
 2. Daň z příjmů fyzických osob (předmět, osvobození, dílčí zákady daně z příjmů fyzických osob - obecně)
 3. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti).
 4. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy z kapitálu, z nájmu a ostatní příjmy).
 5. Daň z příjmů fyzických osob (prostředky daňové optimalizace (nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, daňové přiznání, roční zúčtování záloh).
 6. Daň silniční - předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání.
 7. Daň z nemovitých věcí - daň z pozemku (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání)
 8. Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb a jednotek (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
 9. Daň z nabytí nemovitých věcí (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
 10. Daň z příjmů právnických osob (poplatníci, předmět daně, osvobození, základ daně).
 11. Daň z příjmů právnických osob (sazba daně, možnosti daňové optimalizace, daňové přiznání).
 12. Daň z přidané hodnoty (princip fungování na pozadí unijní úpravy, předmět daně).
 13. Daň z přidané hodnoty (základ daně, sazby daně, daňové přiznání, povinná hlášení).

Osnova numerických cvičení

V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s východisky a základní právní úpravou jednotlivých daní. V rámci cvičení je procvičována odpřednášená látka. Studenti řeší modelové příklady (určování daňové povinnosti, vyplňování daňových přiznání).

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů.

Podmínky zápočtu

Zápočet
 1. Aktivní účast na cvičeních.
 2. Úspěšně napsané zápočtové písemky (alespoň 50% z celkového počtu možných bodů u každé z nich).
a) zápočtová písemka I - zdaňování příjmů fyzických osob (75 minut, 15 bodů)
b) zápočtová písemka II - daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí (75 minut, 15 bodů)

Obsahem zápočtové písemky je řešení modelových příkladů včetně vyplňování příslušných daňových přiznání, event. samotného určení výsledné daňové povinnosti.

Zkouška
Zkouška je písemná a je průřezově zaměřena na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Zkouška má podobu testu (tzv. multichoice test) - 30 otázek s dílčími 3 podotázkami (pouze jedna odpověď je správná) za 30 bodů. Pro úspěšné zvládnutí je třeba získat min. 50% z celkového počtu možných bodů. Délka trvání testu: 30 minut.
Bodové hodnocení odpovědí:
- správná odpověď: + 1 bod
- neodpovězeno: 0 bodů
- chybná odpověď: - 1 bod

Závěrečná klasifikace
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru.

Podíl na výsledném hodnocení na stupnici 0 - 100 bodů:
- zápočtové písemky (49%),
- výsledek zkoušky (51%).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru