Detail předmětu

Finanční analýza

IFAN FP VUT FA_1 Ak. rok 2016/2017 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýza poměrových ukazatelů. Analýza finanční situace podniku. Analýza provozní výkonnosti. Ekonomický normál. Metody příčinné analýzy a analýzy odchylek. Metody mezipodnikového srovnávání. Pyramidální rozklad ukazatelů ziskovosti. Predikční a diagnostické modely finančního zdraví podniku (bonitní a bankrotní modely). Ukazatele konstruované na principu přidané hodnoty. Finanční analýza ex ante. Finanční plánování a kontrola.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Jelčová Denisa, Ing. et Ing., MSc (FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod.

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku. Základní znalosti o účetnictví a základech ekonomiky podniku.

Literatura studijní

 • BLAHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozšířené vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2006, ISBN 80-7261-145-3.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování. Praha: Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2.
 • FOTR, J.: Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s., ISBN 80-7169-694-3.
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza - krok za krokem. Praha: C.H.Beck, 2005, ISBN 80-7179-321-3.
 • KOVANICOVÁ, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon 2004, ISBN 80-7273-095-9.
 • SEDLÁČEK, J.: Cash-Flow. Brno, Computer Press 2003, 190 s., ISBN 80-7226-875-9.
 • MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P.: Finanční analýza. 2. přepracované vydání, Praha: ASPI, 2006, ISBN 80-7357-219-2.
 • NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha: Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0125-1.
 • SŮVOVÁ, H., kol.: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vyd., Praha: Bankovní institut, 1999, ISBN 80-7265-027-0.
 • SYNEK, M.: Ekonomická analýza. Praha: VŠE, 2004, ISBN 80-245-0603-3.
 • ZALAI, K., kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 2007, 5. vydanie, ISBN 978-80-89085-74-1.

Literatura referenční

 • BLAHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozšířené vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2006, ISBN 80-7261-145-3.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování. Praha: Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2.
 • FOTR, J.: Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s., ISBN 80-7169-694-3.

Osnova přednášek

 1. Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza.
 2. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti.
 3. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy.
 4. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 5. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow.
 6. Analýza poměrových ukazatelů. Analýza finanční situace podniku.
 7. Analýza provozní výkonnosti. Ekonomický normál.
 8. Metody příčinné analýzy a analýzy odchylek.
 9. Metody mezipodnikového srovnávání.
 10. Pyramidální rozklad ukazatelů ziskovosti.
 11. Predikční a diagnostické modely finančního zdraví podniku (bonitní a bankrotní modely).
 12. Ukazatele konstruované na principu přidané hodnoty.
 13. Finanční analýza ex ante. Finanční plánování a kontrola.

Průběžná kontrola studia

Požadavky ke zkoušce:

 • Získání zápočtu.
 • Znalost probrané látky a její praktické aplikace.
 • Forma zkoušky kombinovaná: Ppísemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Kontrolovaná výuka

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v prvním opravném a 60 bodů ve druhém opravném termínu.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu, při pozdním odevzdání pouze max. 80 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru