Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podnikový management

IPMA Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 5 kreditů

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: Plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní chápání a aplikování managementu v členění dle jeho prvků: Plánování, organizování, stimulování a kontrola.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti základů ekonomiky podniku, podnikových funkcí, přehled o hospodaření a výsledků podniku.

Literatura studijní

 • Weihrich, H., Koontz, H.: Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s., ISBN 80-85605-45-7
 • Gerber, M.E.: Podnikatelský mýtus: Proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s., ISBN 80-7261-092-9
 • Robbins, S.P., Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s., ISBN 80-247-0495-1
 • Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821 s., ISBN 80-7169-422-3

Osnova přednášek

 1. Co je to management, jeho význam.
 2. Mnoho variant interpretace pojmu, osvědčené přístupy.
 3. Plánování, od vize k metrikám.
 4. Organizování Leadership, osobnost manažera, řízení vs. leadership.
 5. Kontrolování, řízení.
 6. Systematický přístup k managementu.
 7. Podnikání v turbulentní době, inovace.
 8. Procesní přístup.
 9. Rozhodování.
 10. Řízení změny.
 11. Řízení rizik.

Osnova numerických cvičení

Obsahem seminárních cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a presentace seminárních prací a případových studií (individuálně i skupinově).

Průběžná kontrola studia

V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na seminárních cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů. Studenti mají možnost získat body za:
 • Individuální semestrální projekt,
 • týmovou presentaci na aktuální téma,
 • zpracování otázek z případových studií,
 • test,
 • opravný popř. doplňkový individuální projekt.

Požadavky ke zkoušce:
Znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma zkoušky je písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Požadavky na ukončení předmětu (váha):
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%.
Absolvování závěrečné zkoušky 50%.
Celkem 100%.

Kontrolovaná výuka

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat, kontrola výsledků znalostního testu.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu a aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru