Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Tvorba uživatelských rozhraní

ITU Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 4 kredity

Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, informační propustnost uživatelských rozhraní, různé způsoby implementace rozhraní, historie uživatelských rozhraní, historie nástrojů pro tvorbu aplikací a rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů - Windows, X-Window a jiných, řízení událostmi, prostředky programování aplikací a uživatelských rozhraní, tradiční, objektový a komponentní model rozhraní, prvky rozhraní - tlačítka, listboxy, editační boxy, apod., vlastnosti základních stavebních bloků uživatelských rozhraní, perspektivy tvorby uživatelských rozhraní.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

14 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

20 půlsemestrální test, 25 cvičení, 55 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Jašek Roman, Ing. (UPGM FIT VUT)
Lysek Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)

Cvičící

Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT)
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bobula Vladimír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kapinus Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Lysek Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Materna Zdeněk, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nosko Svetozár, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předpokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámí s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopí rozdíly implementace v X-Window. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu a řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacích jazyků.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předpokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámit s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopit rozdíly implementace v X-Window. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++.

Literatura studijní

 • WWW strana Borland www.borland.com, vývojové prostředky C++ Builder, Delphi
 • WWW Microsoft www.microsoft.com hesla Visual C++, Active X, Windows

Literatura referenční

 • Preece J.: Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1995, ISBN 0-201-62769-8
 • Wodtke M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články

Osnova přednášek

 1. Úvod, návrh a testování uživatelského rozhraní (Úvod k předmětu a Projekty, HMI a GUI - úvod a přehled)
 2. Pokročilé nástroje a knihovny pro Windows (WPF a .NET, příklad)
 3. Základní principy a využití knihovny Qt  (Qt, příklady)
 4. Základní principy, programy, vstupy a dialogové boxy ve Windows (Základní principy, DialogyVstupDialog demo C++Builder5/6)
 5. Webová rozhraní (Web GUIdemo)
 6. Mobilní platformy
 7. GTK a X-Windows (přednáška - GTKpříklady, další studijní materiály - API a nadstavby, základy, příklady X-Win)
 8. Gamifikace (14. 12.) (presentation)

Témata přednášek jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována. 

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektu - jeden projekt v délce trvání po celou dobu kursu. Cílem projektu je navrhnout, zrealizovat, otestovat a vyhodnotit uživatelské rozhraní. Hodnocení projektu bude zaměřeno na tyto atributy. U projektu do ITU nebude hodnoceno, co všechno a jak dobře program umí, ale jak je rozhraní promyšlené, jak jsou schopnosti programu zpřístupněny uživateli, postup a výsledky testování a vyhodnocení.

Projekty mohou řešit jednotlivci nebo skupiny nejvýše o 3 osobách. Odevzdání projektu bude probíhat elektronicky a bude doplněno povinnou demonstrací výsledků. Prezentace a demonstrace je povinná a je možná až po elektronickém odevzdání. Vyhodnocení řešení musí popisovat důležité prvky Vašeho řešení. Do dokumentace se uvádí vše, co se týká vypracování projektu, jeho implementace a testování.

Studenti ve své práci musí pracovat samostatně a tvůrčím způsobem. Za porušení této zásady se považuje zejména reverzní inženýrství (disasebmling, dekompilace a podobné postupy), kopírování příkladů řešení, hotových řešení nebo obdobných podkladů, které jsou zveřejněny nebo jsou studentům jinak dostupné (jedná se o kopírování celých řešení nebo jejich tak velkých částí, že jejich okopírování vede k funkčně shodnému nebo velmi obdobnému řešení zadání), společná práce na zadání ve skupinách tak, že její výsledky jsou potom odevzdávány jako řešení jednotlivce (jednotlivců), pokud to není v zadání přímo požadováno nebo povoleno (diskuse ve skupině a/nebo společné řešení dílčích částí je povoleno).

Studenti se musí zdržet jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a které by mohlo vést k obcházení skutečného způsobu "řešení" zadání v duchu těchto zadání jimi samotnými nebo jinými studenty.

Pokud student(i) poruší výše uvedená pravidla, může mu hodnocení projektu být sníženo až na 0 bodů.

Odevzdání a prezentace projektu bude v laboratořích cvičení. K obhajobě je potřeba se přihlásit pomocí termínu Obhajoba projektu. Tým přihlašuje k obhajobě pouze jeden jeho člen. Veškeré termíny jsou vyvěšeny v IS.

Průběžná kontrola studia

 • Test - až 20 bodů 
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 25 bodů
 • Individuální projekty - až 55 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje individuální projekt, půlsemestrální test a bodovaná počítačová cvičení. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

úspěšná realizace projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru