Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Účetnictví

IUCE FP VUT uceP Ak. rok 2016/2017 letní semestr 5 kreditů

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v podniku.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UI FP VUT

Přednášející

Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP VUT)
Gláserová Jana, Ing., Dr. (UF FP VUT)
Zemánková Lenka, Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Cvičící

Abrahámová Denisa, Ing. (FP VUT)
Pěta Jan, Ing. (FP VUT)
Zemánková Lenka, Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Literatura studijní

 • Kolektiv autorů. Meritum Účetnictví podnikatelů 2016. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 544. ISBN 978-80-7552-050-0 (kroužková), ISBN 978-80-7552-051-7 (pdf).
 • Jiří Strouhal. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 280. 978-80-7552-268-9.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2016. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2016. 16. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2015. 1144 s. ISBN 978-80-7263-994-6.
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. vyd. Praha: Polygon, 2012. 412 s. ISBN 978-80-7273-169-5. (není aktualizováno pro 2016).
 • Kolektiv autorů. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016. 14. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s.r.o., 2016. 432 s. ISBN 978-80-7554-001-0.

Literatura referenční

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozor na aktuální znění!

Osnova přednášek

 1. Charakteristika podvojného UCE, právní úprava vedení UCE v ČR, výstupy z UCE.
 2. Rozvaha, rozvahové změny.
 3. Výkaz zisku a ztráty, vznik VH.
 4. Zásady vedení UCE, metodické nástroje.
 5. Finanční účty.
 6. Oběžná aktiva - zásoby.
 7. Zúčtovací vztahy - pohledávky.
 8. Zúčtovací vztahy - závazky.
 9. Dlouhodobý majetek.
 10. Vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje.
 11. Náklady a výnosy.
 12. UCE uzávěrka a závěrka.
 13. Audit UCE závěrky, povinnosti UJ zveřejnit závěrku.

Osnova numerických cvičení

Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Průběžná kontrola studia

Požadavky ke zkoušce:
Zkouškový test s výběrem odpovědí, ze kterého musí získat student minimálně 30 bodů z celkových 60 bodů.
Hodnocení za předmět:
Body získané ze zápočtové písemky a zkouškového testu se sčítají. Výsledné hodnocení za předmět se provádí podle klasifikační stupnice ECTS.

Kontrolovaná výuka

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 20 bodů z celkového počtu 40 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru