Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Bakalářská práce

IBP Ak. rok 2006/2007 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Studenti, kteří si způsobí v zimním semestru takové studijní komplikace, že nemohou přistoupit k ISZ, budou v předmětu IBP hodnoceni "NEZAPOČTENO", pokud si tento předmět nezruší na počátku letního semestru. Vznik podmínky k nepřistoupení k ISZ v letním semestru se řeší "individuálně". Nicméně takoví studenti musí počítat s rozhodnutím, "že jim propadne první termín ISZ".

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

78 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Bez zápočtu z prerekvizitního předmětu "ISP - Semestrální projekt" nelze technickou zprávu bakalářské práce odevzdat a přistoupit k obhajobě bakalářské práce. Pro vypracování bakalářské práce se předpokládají znalosti a zkušenosti s řešením projektů a vytvářením jejich dokumentace získané v průběhu studia.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Duncan, W. R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 1996, Standarts Comittee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144: 1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690: 1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7

Osnova numerických cvičení

Semináře k řešeným projektům.

Kontrolovaná výuka

Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.

Podmínky zápočtu

Doporučení vedoucího bakalářské práce, že bakalářská práce splňuje základní podmínky pro její obhajobu, a odevzdání technické zprávy v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ISP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět IBP si student zapsal neoprávněně.
Nahoru