Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Architektura 20. století

IACH Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Přednáškový cyklus seznamuje s hlavními proudy, teoriemi, představiteli a díly světové architektury, počínaje 60. léty, kdy začíná systematická kritika a tvůrčí reakce na meziválečný internacionální styl funkcionalismu. Charakterizovány budou všechny tendence pozdního 20. století - postmoderna, pokračování moderny, high-tech, dekonstruktivismus a další.

Garant předmětu

Sedlák Jan, prof. PhDr., CSc. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Sedlák Jan, prof. PhDr., CSc. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti a posléze začínající umělci budou nejednou konfrontovat své výtvarné představy s architekturou buď realizací děl s doplňující dekorativní funkcí anebo děl, která se budou přímo podílet na celkovém výrazu architektury. Přednášky o soudobé světové a domácí architektuře jim mají poskytnout znalosti pro dialog a tvůrčí spolupráci s architektem.

Cíle předmětu

V dlouhé historii umění plnila architektura integrující funkci všech výtvarných oborů. Nástupem moderny od 20. let 20. století se vztah architektury a výtvarného umění zásadně změnil, přičemž tento poměr byl znovu přehodnocen v druhé polovině minulého století. V některých případech se dnes hranice mezi architekturou a výtvarným uměním stírá a vzniká skulpturální architektura na jedné straně a architektonicky pojímané sochařství na straně druhé. Cyklus přednášek poskytuje studentům orientaci v těchto složitých otázkách.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kapitoly z architektury v rámci výuky dějin umění na bakalářském stupni.

Literatura studijní

  • Gossel Peter, Architektura 20. století, Slovart 2004
  • Jan Čejka , Tendence současné architektury, Praha 1998
  • Oldřich Ševčík, Programy a prohlášení architektů XX. století, Praha 1999
  • James Steele, Architecture Today, New York, 1997

Osnova přednášek

V úvodních dvou přednáškách jsou konfrontována teoretická východiska představitelů meziválečného funkcionalismu s názory jejich kritiků, kteří v 60. letech vyvolali hnutí postmoderny. Ideová a stylová dogmata moderny nahradila postmoderna názorovou pluralitou, jež nalezla výraz v mnoha architektonických směrech pozdního 20. století, ať již se jednalo o high-tech, dekonstruktivismus a jiné. Těmto vývojovým proudům, jejich hlavním protagonistům a stěžejním dílům jsou zasvěceny další přednášky tohoto cyklu.

Kontrolovaná výuka

Student bude klasifikován podle písemného elaborátu s obrazovým doprovodem, věnovaného některému proudu, hnutí, osobnosti, případně realizaci světové nebo české architektury přelomu 20. a 21. století.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru