Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

České umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní

ICUZ Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Přehled uměleckých směrů, osobností, tendencí malířství a sochařství dvacátého století v českých zemích. Pozornost je věnována jevům, ztělesňujícím nebo navazujícím na expresionismus, kubismus, surrealismus, abstrakci, ale i proměnám pojetí krajiny, reflektuje neoklasicismus, regionalismus, akademické umění. Přednáška průběžně upozorňuje na provázanost českého a evropského umění ve sledované době, působení významných osobností českého umění v Evropě a přímým vlivům evropských a světových směrů v Čechách. V souladu s bádáním posledních desetiletí upozorňuje na mezinárodní aspekty tvorby umělců považovaných doposud za specificky české (například ze skupiny Osma), mapuje vlivy Neue Sachlichkeit i neoklasicismu u nás, zdůrazňuje provázanost českého umění s Paříží a jejími směry (kubismus, neokklasicismus, surrealismus), zdůrazňuje roli symbolismu a jeho tvůrců nejen před 1. světovou válkou, ale i po ní. Mapuje málo známou sféru abstraktní tvorby v Čechách a zaměřuje se i na některé aktivity mimo Prahu (České Budějovice, Brno, Kolín).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní fenomény a osobnosti českého výtvarného umění XX. století s důrazem na nové pohledy na provázanost českého a světového umění sledované doby, na doposud méně známé osobnosti známých skupin (Tvrdošíjní), na méně známé umělecké směry (neoklasicismus, Neue Sachlichkeit v Čechách, abstrakce 30. let).

Cíle předmětu

Schopnost orientovat se v základních fenoménech a osobnostech výtvarnmého umění v českých zemích v kontextu evropském. Cílem je dobrá znalost českého umění v souladu se současnými poznatky o přesazích a souvislostech českého umění nejen v tradičně preferovaných tématických okruzích (expresionismus, kubismus, poetismus, surrealismus), ale i ve sférách symbolismu a osudů jeho aktérů po 1. světové válce, v akademickém umění, neoklasicismu, abstrakci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost obecné historie českých zemí a jejich kultury.

Literatura studijní

 • Dějiny českého výtvarného umění IV (1890 - 1938), Academia 1998
 • Petr Wittlich, České sochařství ve 20. století: 1890-1945, Praha 1978
 • Nová encylopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
 • Expresionismus a české umění 1905-1927 (ed. Alena Pomajzlová), NG 1995
 • Sursum 1910 - 1912 (ed. Hana Larvová), GHMP 1996
 • Miroslav Lamač - Osma a Skupina výtvarných umělců, 1988
 • Jiří Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Teorie, kritika, polemika, 199?
 • Český kubismus 1909-1925 (ed. Jiří Švestka, Tomáš Vlček, Pavel Liška), Stuttgart 1991
 • Vojtěch Lahoda, Český kubismus, 1997
 • Karel Srp, Tvrdošíjní I. - Tvrdošíjní a hosté, GHMP 1986 - 1987
 • František Šmejkal, Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935, DUMB 1983
 • František Šmejkal, Devětsil. Česká výtvarná avantgarda 20. let , DUMB - GHMP 1986
 • František Šmejkal, České imaginativní umění, Rudolfinum 1996
 • Český surrealismus 1929-1953 (ed. Lenka Bydžovská, Karel Srp), GHMP - Argo 1996
 • Umění pro všechny smysly. Meziválečná avantgarda v Československu (ed. Jaroslav Anděl), NG 1993
 • Hana Rousová, Český neoklasicismus 20. let I-II, GHMP 1985, 1989 Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění 30. let (ed. Hana Rousová), GHMP 1988
 • http://www.vachal.cz/
 • Josef Kroutvor, Michal Ajvaz, Petr Hruška; Jan Pelánek - Josef Váchal , Praha: Argestea 1994
 • Mahulena Nešlehová - Bohumil Kubišta, Praha, Odeon 1984
 • Vojtěch Lahoda - Emil Filla, Praha, Academia 2007
 • Karel Srp, Jana Orlíková - Jan Zrzavý, Praha, Academia 2003
 • Jan M.Tomeš - Jindřich Prucha, Praha, Odeon 1987
 • Miloš Jiránek, Dojmy a potulky a jiné práce, ed. Jiří Kotalík, Praha 1959
 • Jiří Kotalík - Miloš Jiránek, Praha 1962
 • Karel Srp - Karel Teige, Praha GHMP 1994
 • Lenka Bydžovská - Jindřich Štyrský, Praha Argo 2007
 • Karel Srp - Toyen, Praha, Argo 2000
 • Jiří Zemánek - Zdeněk Pešánek, Praha 1996
 • Vojtěch Lahoda - Zdeněk Rykr, Praha 2000
 • Marie Rakušanová - Bytosti odnikud, Academia 2008 (akademické umění 1. pol. 20. století)
 • Pavla Pečínková - Josef Lada (1887-1957), Obecní dům 2008
 • Jiří Vykoukal - Václav Tikal, Vltavín 2007 (1. vydání)
 • Rea Michalová - Klasicismus v moderním umění, Michal´s Collection, 2007 (1. vydání)
 • Vojtěch Lahoda, Karel Srp, Petr Wittlich, Marie Rakušanová - Křičte ústa! - předpoklady expresionismu, Praha 2007
 • Meda Mládková, Jiří Machalický, Jiří Lammel a kol. - Sbírky Muzea Kampa, Praha 2009
 • Alena Potůčková, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století, Praha 2000
 • Lenka Byžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp - Czech Art 1900 - 1990, Prague City Gallery, 1990

Osnova přednášek

 1. Mezigenerace. Jindřich Prucha. Miloš Jiránek jako malíř, organizátor, esejista. Karel Myslbek a jeho reflexe španělské malby. Výrazný vliv McNeill Whistlera na českou malbu.
 2. Skupina Osma v souvislostech. Munchovská malba v Čechách. Bohumil Kubišta a jeho vliv na další generace. Emil Filla. Antonín Procházka, Otakar Kubín - Coubine v kontextu francouzského neoklasicismus 20. let. Německá složka skupiny (Horb, Kars - jeho tvorba v Čechách i ve Francii, Feigl, Pittermann-Longen - mezi malířstvím, divadlem, literaturou). Těsné osobní i pracovní vztahy skupiny Osma a Die Brücke.
 3. Skupina výtvarných umělců. Spor o kubismus. Emil Filla, Vincenc Beneš, Vincenc Kramář. Umělecký měsíčník. Srovnání paralelní výstavní činnosti Mánesa a skupiny, odlišné pojetí avantgardního francouzského umění.
 4. Symbolismus druhé vlny. SURSUM, souvislosti, protagonisté (Josef Váchal, jeho tvorba grafická, knihařská, malířská). Jan Zrzavý - jeho expresívní počátky, významný tvůrčí vztah s Bohumilem Kubištou, vzájemné působení. Jaroslav Horejc - jeho výrazný přesah do neoklasicismu a art deco), další osobnosti (Konůpek, Kobliha, Adámek). Umělci a jejich autostylizace.
 5. Sochaři Jan Štursa a Otto Gutfreund - problematika kubismu a civilismu v českém, sochařství. Problém pomníku v českém sochařství počátku XX. století.
 6. Skupina Tvrdošíjných. S. K. Neumann jako literát, výtvarný kritik a teoretik. Reflexe futurismu a bergsonismu. Almanach pro rok 1914. Skupina založena na osobních kontaktech s Bohumilem Kubištou. Josef Čapek, Václav Špála, Rudolf Kremlička, Jan Zrzavý, Vlastislav Hofman, Otakar Marvánek. Osobní provázanosti i odlišnosti.
 7. Devětsil a poetismus. Zrození spolku, manifesty, proměny názoru, Karel Teige, Adolf Hoffmeister, František Muzika. Výstavy, obrazová báseň. Artificialismus. Jindřich Štyrský - Toyen.
 8. Umělecká Beseda a její časopis ŽIVOT (Život a Mythus). Jarešova skupina. Karel Boháček, Václav Rabas, malíř, grafik, sochař. Vlastimil Rada. Vojtěch Sedláček.
 9. Sociální skupina. Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík, proměny jeho tvorby od civilismu až k pozdní abstrakci. Podpora řady mladých generací na půdě Umělecké besedy - Tvrdošíjní, Devětsil, Skupina 42, UB12.
 10. Neoklasicismus. Výstava dekorativních umění v Paříži roku 1925. Reflexe tvorby André Lhoteho a Tamary Lempické. Neokubismus, erotismus, Nová věcnost v Čechách (Ernest Neuschul, následníci Jana Zrzavého). Alfred Justitz. Jaroslav Král jako významný brněnský neoklasicista. Svérázný regionální malíř František Podešva, vycházející z neoklasicismu.
 11. Významné solitérní osobnosti meziválečné éry - Jan Bauch (srovnání s Kokoschkou). František Tichý (francouzský kontext). Josef Lada, počátky - eklektismus, političnost, zrod stylu, mýty, ambice, vrstvy jeho díla. Zdenek Rykr anebo naprostý originál v kontextu českého umění (malířství, design, objekt, performance, dripping aj.) Kolínskéhý okruh sdružující významné fotografy a malíře. Mezigenerační a meziregionální provázanost mezi Kolínem (Rykr, Funke, Sudek, Janík aj.) , válečnými Louny (Sýkora, Mirvald) a Skupinou 42 (Chalupecký) a poválečným děním (Balcar, Kubíček). Pozor - vzácná fotodokumentace.
 12. Mezidobí 1930 - 1934. Erotická revue. Výstava Poezie 1932. Surrealistická skupina, osobní a politické souvislosti vzniku a pokusu o rozpuštění Nezvalem. Karel Teige, Vítězslav Nezval, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Šíma, František Janoušek.
 13. Abstraktní umění 30. let. František Kupka, František Foltýn. Les Artistes Musicalistes a Arne Hošek. Augustin Ságner, Miloš Boria. Symbolistní generace ve 30. letech. Vojtěch Preissig, František Drtikol. Mladá skupina Linie.
 14. Spolek výtvarných umělců moravských.

Kontrolovaná výuka

Test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru