Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Architektura 20. století

IACH Ak. rok 2016/2017 zimní semestr 3 kredity

Přednáškový cyklus seznamuje s hlavními proudy, teoriemi, představiteli a díly světové architektury, počínaje 60. léty, kdy začíná systematická kritika a tvůrčí reakce na meziválečný internacionální styl funkcionalismu. Charakterizovány budou všechny tendence pozdního 20. století - postmoderna, pokračování moderny, high-tech, dekonstruktivismus a další.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti a posléze začínající umělci budou nejednou konfrontovat své výtvarné představy s architekturou buď realizací děl s doplňující dekorativní funkcí anebo děl, která se budou přímo podílet na celkovém výrazu architektury. Přednášky o soudobé světové a domácí architektuře jim mají poskytnout znalosti pro dialog a tvůrčí spolupráci s architektem.

Cíle předmětu

V dlouhé historii umění plnila architektura integrující funkci všech výtvarných oborů. Nástupem moderny od 20. let 20. století se vztah architektury a výtvarného umění zásadně změnil, přičemž tento poměr byl znovu přehodnocen v druhé polovině minulého století. V některých případech se dnes hranice mezi architekturou a výtvarným uměním stírá a vzniká skulpturální architektura na jedné straně a architektonicky pojímané sochařství na straně druhé. Cyklus přednášek poskytuje studentům orientaci v těchto složitých otázkách.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kapitoly z architektury v rámci výuky dějin umění na bakalářském stupni.

Literatura studijní

  • Gossel Peter, Architektura 20. století, Slovart 2004
  • Jan Čejka , Tendence současné architektury, Praha 1998
  • Oldřich Ševčík, Programy a prohlášení architektů XX. století, Praha 1999
  • James Steele, Architecture Today, New York, 1997

Osnova přednášek

V úvodních dvou přednáškách jsou konfrontována teoretická východiska představitelů meziválečného funkcionalismu s názory jejich kritiků, kteří v 60. letech vyvolali hnutí postmoderny. Ideová a stylová dogmata moderny nahradila postmoderna názorovou pluralitou, jež nalezla výraz v mnoha architektonických směrech pozdního 20. století, ať již se jednalo o high-tech, dekonstruktivismus a jiné. Těmto vývojovým proudům, jejich hlavním protagonistům a stěžejním dílům jsou zasvěceny další přednášky tohoto cyklu.

Kontrolovaná výuka

Student bude klasifikován podle písemného elaborátu s obrazovým doprovodem, věnovaného některému proudu, hnutí, osobnosti, případně realizaci světové nebo české architektury přelomu 20. a 21. století.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru