Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilá matematika

IAM Ak. rok 2016/2017 letní semestr 5 kreditů

Předmět navazuje na povinné matematické předměty bakalářského studia. Práce s matematickým aparátem je demonstrována spolu s prohloubením znalostí oblastí matematiky úzce souvisejících s informatikou a s ukázkou jejich aplikací v informatice. Jedná se zejména o teorii čísel a její aplikaci v kryptografii; základy teorie množin a logiky, vybrané logické systémy, techniky a rozhodovací procedury s aplikací např. v databázích či softwarovém inženýrství; teorii svazů, pevných bodů, a jejich aplikace ve verifikaci; pravděpodobnost a statistiku a aplikace v analýze pravděpodobnostních systémů a umělé inteligenci.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 18 hod. cvičení, 8 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

50 půlsemestrální test, 50 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Předmět je určen pro studenty 2. a 3. ročníku.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost matematické formulace, řešení problémů pomocí matematického aparátu, zejména dokazování, prohloubení a procvičení základních matematických pojmů, přehled o některých pro informatiku stěžejních oblastech matematiky a jejich aplikacích v informatice.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Rozvinutí schopnosti exaktně se vyjadřovat a používat matematický aparát.

Cíle předmětu

 • Prohloubit schopnosti aplikace matematického aparátu ve vyjadřování, formulaci a řešení problémů a posílit schopnosti exaktního vyjadřování a myšlení obecně,
 • rozvinout některé partie matematiky s těsnou vazbou na informatiku a ukázat souvislost s informatikou,
 • usnadnit studium matematických předmětů v navazujícím magisterském studiu.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní pojmy o relacích, množinách, základy výrokové a predikátové logiky, základy algebry, základy konečných automatů.

Literatura studijní

 • R. Smullyan. First-Order Logic. Dover, 1995.
 • B. Balcar, P. Štěpánek. Teorie množin. Academia, 2005.
 • C. M. Grinstead, J. L. Snell. Introduction to probability. American Mathematical Soc., 2012.
 • G. Chartrand, A. D. Polimeni, P. Zhang. Mathematical Proofs: A Transition to Advanced Mathematics, 2013
 • J. Hromkovič. Algorithmic adventures: from knowledge to magic. Dordrecht: Springer, 2009.
 • Steven Roman. Lattices and Ordered Sets, Springer-Verlag New York, 2008.
 • A. Doxiadis, C. Papadimitriou. Logicomix: An Epic Search for Truth. Bloomsbury, 2009.

Literatura referenční

 • A.R. Bradley, Z. Manna. The Calculus of Computation. Springer, 2007.
 • D. P. Bertsekas, J. N. Tsitsiklis. Introduction to Probability, Athena, 2008. Scientific
 • M. Huth, M. Ryan. Logic in Computer Science. Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2004.

Osnova přednášek

 1. Axiomy teorie množin, axiom výběru. Spočetné a nespočetné množiny, kardinální čísla. (Dana Hliněná)
 2. Teorie čísel: prvočísla, dělitělnost, kongruence, Fundamentální věta aritmetiky, Malá Fermatova věta, Eulerova funkce. (Dana Hliněná)
 3. Aplikace teorie čísel v kryptografii. (Dana Hliněná)
 4. Výroková logika. Syntaxe, sémantika. Důkazové metody pro výrokovou logiku: metoda sémantických tabulek, přirozená dedukce, rezoluce. (Ondřej Lengál)
 5. Predikátová logika. Syntaxe, sémantika prvořádové predikátové logiky. Důkazové metody pro predikátovou logiku: metoda sémantických tabulek, přirozená dedukce. (Ondřej Lengál)
 6. Predikátová logika. Craigova interpolace. Důležité teorie. Nerozhodnutelnost. Predikátová logika vyššího řádu. (Ondřej Lengál)
 7. Hoarova logika. Precondition, postcondition. Invariant. Deduktivní verifikace programů. (Ondřej Lengál)
 8. Logické rozhodovací procedury: Presburgerova aritmetika, teorie rekurzivních datových struktur, teorie reálných čísel. (Lukáš Holík)
 9. Částečné uspořádání a svazy, věty o pevných bodech, Knaster-Tarski a Kleene, Kleeneho iterace, WQO, chaotická iterace. (Lukáš Holík)
 10. Galoisovo spojení, abstraktní interpretace, aplikace ve verifikaci. (Lukáš Holík)
 11. Pokročilá kombinatorika: Princip inkluze a exkluze, Dirichletův princip, vybrané kombinatorické teorémy. (Milan Češka)
 12. Podmíněná pravděpodobnost, základy statistické inference, Bayesovské sítě. (Milan Češka)
 13. Náhodné procesy: Markovův a Poissonův process. Aplikace v informatice: kvantitativní analýza, analýza výkonnosti. (Milan Češka)

Osnova numerických cvičení

 1. Důkazy v teorii množin, Cantorova diagonalizace, párování, Hilbertův hotel.
 2. Důkazové úlohy v teorii čísel, Čínská věta o zbytcích.
 3. Prvočísla a kryptografie, RSA a DSA šifry.
 4. Důkazové metody pro výrokovou logiku.
 5. Důkazové metody pro predikátovou logiku.
 6. Rozhodovací procedury.
 7. Počítačové cvičení 1.
 8. Počítačové cvičení 2.
 9. Základy svazů a uspořádání, úlohy na výpočet pevného bodu.
 10. Počítačové cvičení 3.
 11. Důkazové metody v kombinatorice.
 12. Podmíněná pravděpodobnost v praxi, použití statistické inference.
 13. Počítačové cvičení 4.

Průběžná kontrola studia

Dva testy - v polovině a v závěru semestru (25 bodů za test), aktivita na cvičeních (5 bodů za každé cvičení).

Podmínky zápočtu

Získání 50 ze 100 možných bodů, udělovaných za aktivity v průběhu cvičení a docházku (50 bodů), průběžné testy (50 bodů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru