Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina 3: středně pokročilí 1

BAN3 Ak. rok 2017/2018 letní semestr 3 kredity

Úvodní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Tento předmět splňuje úroveň A2 evropského referenčního rámce.

Cíle předmětu

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN2 nebo získání "31 - 40" bodů při vstupním jazykovém testu.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Harding, K.; Lane, A.: International Express intermediate, 3rd edition (EN)
 • Soubor technických textů, gram. a lexikálních cvičení k samostatné práci (EN)

Osnova numerických cvičení

 • 1. - 2. Gramatika: opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa. Slovní zásoba: sociální sítě a internet.
 • 3. - 4. Gramatika: past simple, present perfect. Slovní zásoba: obchodní angličtina, frázová slovesa.
 • 5. - 6. Gramatika: will, may, might, be likely/possible. Slovní zásoba: příčina a důsledek.
 • 7. - 8. Gramtaika: druhý stupeň přídavných jmen. Slovní zásoba: město, přídavná jm. - ing vs -ed.
 • 9. - 10. Gramatika: způsobová slovesa. Slovní zásoba: barvy v idiomech, předpony.
 • 11. - 12. Technické texty, opakování.
 • 13. Zápočtový test.

Kontrolovaná výuka

75% účast ve výuce, plnění zadání.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:
 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru