Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FIM FP VUT IfmiP Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
 • místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 • strategické investiční rozhodování
 • strategické finanční rozhodování
 • informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
 • Operativní finanční management:
 • řízení platební schopnosti
 • credit management - tvorba a správa databáze
 • řízení zásob - modely řízení
 • krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
 • krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

75 zkouška, 25 projekty

Přednášející

Cvičící

Strnadová Michala, Ing. (UF FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu by absolvent měl:
 1. umět:
  • orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
  • znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

 2. být schopen udělat
  • vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
  • implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů do IS podniku;

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zejména:
 • poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
 • poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
 • vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
 • prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
 • upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Literatura studijní

 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005.
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006.

Literatura referenční

 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3 (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Prha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005.
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006.

Osnova přednášek

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
První 4 přednášky se zabývají strategickým finančním managementem, zbývající operativním finančním managementem.
 1. místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 2. strategické investiční rozhodování
 3. strategické finanční rozhodování
 4. informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí
 5. řízení platební schopnosti
 6. credit management - tvorba a správa databáze
 7. řízení zásob - modely řízení
 8. krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling
 9. krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu

Průběžná kontrola studia

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Kontrolovaná výuka

Celkové hodnocení předmětu je složeno ze dvou částí:
 • hodnocení seminární práce, maximálně 25 bodů. Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 13 bodů.
 • závěrečný test, složený z výpočtových úkolů a uzavřených otázek. Z testu je možné získat 75 bodů.
Klasifikace je dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Podmínky zápočtu

K získání zápočtu je nutné získat minimálně 13 bodů ze seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru