Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Projektová praxe 3

IP3 Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

  • Předpokládá se zapojení studentů, kteří úspěšně absolvovali druhý ročník studia, a byli úspěšní v předmětu IP2.
  • Vedoucím ústavu určení školitelé na začátku zimního semestru seznámí studenta s upřesněním cílů, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Prerekvizity

Osnova ostatní - projekty, práce

  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.

Průběžná kontrola studia

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

Kontrolovaná výuka

  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Podmínky zápočtu

Podle pokynů školitele odevzdá student písemnou zprávu ve formě technické zprávy (lze nahlédnout na doporučení pro psaní technických zpráv SP, BP a DP) školiteli o rozsahu nejméně 10 normostran (tj. text kapitol "Úvod -- Závěr"). Vedení příslušného ústavu vyhlásí "den_ústavního_semináře/ den_pro_obhajoby", kde studenti před komisí složené z pracovníků daného ústavu a hostů budou obhajovat (předpokládá se vystoupení včetně odborné rozpravy v délce ~15 minut) dosažené výsledky za LS. Na základě kvality technické zprávy, obhajoby a úrovně odborné rozpravy bude na návrh školitele stanoveno hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru