Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Molekulární genetika

MOG FCH VUT BCO_MOG1 Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Přednáška představuje stručnou historii a předmět studia molekulární genetiky. Popisuje způsob uložení a organizaci genetické informace u prokaryot, eukaryot a virů. Vysvětluje principy transkripce a translace genetické informace a způsoby regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Studenti se budou zabývat molekulární podstatou mutace a rekombinace, reparací DNA a způsoby přenosu genetické informace mezi organismy. Studenti rovněž získají znalosti ze základnů genového inženýrství a přípravy transgenních organismů. Budou uvedeny příklady aplikace genového inženýrství v průmyslu, zemědělství a zdravotnictví.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají představu o způsobu uložení a vyjádření genetické informace a o možnostech a metodách, jak lze tuto informaci cíleně pozměňovat.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění oboru, který není hlavním předmětem studia v informaticky zaměřeném studijním programu.

Cíle předmětu

Porozumět současným znalostem o genetické informaci, genech a genomech, expresi genů a její regulaci.  Pochopit metody analýzy genů a genomů a  možnosti praktického využití poznatků molekulární genetiky ve výzkumu, zemědělství, průmyslu a zdravotnictví.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost biologie a chemie na úrovni učiva pro gymnázia.

Literatura studijní

 • Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. I.-IV. díl. Brno 1999-2002 (třetí vydání), 2006 - I. díl (čtvrté vydání)
 • Rosypal S. a kol.: Terminologie molekulární biologie, Brno 2001.
 • Alberts a kol: Základy buněčné biologie, Espero, 2000, 2005. 

Literatura referenční

 • Šmarda J. a kol.. Metody molekulární biologie, Brno, 2005.
 • Lewin B. Genes VII, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo 2002.
 • Alberts et al.: Molecular biology of the cell. Garland Publ. 2004.
 • Clark D.: Molecular biology, Elsevier, 2005.
 • Watson J.D. et al., Recombinant DNA, 2nd ed., W.H. Freeman, New York 1992.

Osnova přednášek

 1. Historie a předmět studia molekulární genetiky
 2. Genetická informace a genetický kód
 3. Molekulární struktura a organizace prokaryotického a eukaryotického genomu
 4. Replikace DNA prokaryotického a eukaryotického genomu
 5. Transkripce a posttranskripční úpravy
 6. Translace a posttranslační úpravy
 7. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot
 8. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA
 9. Způsoby přenosu genetické informace mezi organismy
 10. Základní metody molekulární genetiky
 11. Základy genového inženýrství
 12. Genová terapie. Genetické choroby a jejich diagnostka. 
 13. Příklady aplikace genového inženýrství.

Průběžná kontrola studia

Nejsou.

Podmínky zápočtu

Nejsou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru