Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Nákladový management

NMA FP VUT nmP Ak. rok 2017/2018 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět pojednává o metodách a postupech řízení nákladů a využití nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, o metodách a postupech kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení ve výrobním podniku, přechod nákladového účetnictví na manažerské účetnictví a nákladový management, výkonově orientované a odpovědnostní účetnictví, účetnictví nákladů ve vztahu k procesům a aktivitám, dále vymezuje moderní nástroje řízení nákladů TC,LCC, dále kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodu řízení procesů a aktivit (ABM). Předmět poskytuje především informace pro řízení a zejména pro rozhodování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymezit své požadavky pro různé rozhodovací úlohy, tyto informace roztřídit, zhodnotit a předložit manažerům.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

20 hod. přednášky, 10 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Hornungová Jana, Ing., Ph.D. (UE FP VUT)
Pavláková Dočekalová Marie, Ing., Ph.D. (UE FP VUT)
Součková Markéta, Ing. (UE FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu nákladového managementu pro řízení podniku a jeho provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou znát teorii nákladového, manažerského účetnictví a nákladového managementu, informace o minulých jevech, ale také o informace nezbytné pro rozhodování rozpočetnictví, plánování, nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska řízení nákladů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu nákladové managementu je seznámit studenty se vzájemnými vztahy mezi finančním a nákladovým účetnictvím, manažerským účetnictvím a nákladovým management. Nákladový management vystupuje jako samostatný informační nástroj vnitřního řízení podniku. Obsahuje jednak klasické kalkulační postupy pro zachycování vnitřních jevů, které skutečně v minulosti proběhly a současně nové přístupy zajišťující informace pro manažery, tedy orientované na budoucnost. Analýza chování nákladů a matematické propočty jsou důležité pro manažerské rozhodování. Přechod manažerského účetnictví na nákladový management uzavírá celkový pohled na vzájemné propojení ekonomického informačního systému.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • KRÁL,B.a kol. Manažerské účetnictví. 3.doplněné vyd. Praha: Management Press, 2010.660s.ISBN 978-80-7261-217-8. (CS)
 • BREWER,P.C.- GARRISON,R.H.-NOREEN,E.W.Introduction to Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NY,10020,2002 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-281787-9. (EN)
 • GARRISON,R.H. Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NZ,10020,2003 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-242338 (EN)
 • Hradecký, M., Lanča, J., Šiška, L. Manažerské účetnictví.1.vyd. Grada,2008. 264 s.ISBN 978-80-247-2471-3 (CS)
 • BLOCHER J.E.-CHEN H.K.-COKINS G.-LIN T.W. Cost Management - A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York, NY, 10020, 2005, 2002, 1999 by The McGraw-Hill Companies.ISBN0-07-281836-0. (EN)
 • J.Fibírová,L. Šoljaková, J. Wagner Manažerské účetnictví -- Nástroje a metody. 1.vyd.Grada, 2012, 391 s.ISBN 978-80-7357-712-4. (CS)
 • ŠOLJAKOVÁ, L.Strategicky zaměřené manžerské účetnictví.1.vyd.Praha:Management Press.2009.206s.ISBN 978-80-7261-199-7 (CS)

Osnova přednášek

 1. Obsah a pojetí nákladového managementu. Systémový přístup k nákladovému managementu.
 2. Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
 3. Rozhodovací úlohy. Základní klasifikační hlediska těchto úloh, CVP. Optimalizace objemu výroby, optimalizace sortimentu, rozhodovací úlohy buď anebo.
 4. Rozpočetnictví v tržních podmínkách.
 5. Strategické nákladové řízení- kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (LCC)
 6. Strategické nákladové řízení- kalkulace podle dílčích aktivit - metoda ABC
 7. Řízení procesů, činností a aktivit - metoda ABC/M
 8. Strategické nákladové řízení- hodnotová analýza
 9. Strategické nákladové řízení-pojetí strategického řízení nákladů, faktory ovlivňující strategické řízení nákladů (TQM,JIT,Toerie omezení)
 10. Cost Cutting alternativní přístupy snižování nákladů.

Osnova numerických cvičení

Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Relevantní, irelevantní náklady. Rozdílové náklady a výnosy. Přírůstkové a hraniční náklady. Oportunitní náklady a výnosy-výpočtové příklady.
3.,4. Krátkodobé rozhodovací úlohy , bezpečnostní marže, CVP-výpočtové příklady. Optimalizace výroby-výpočtové příklady.
5.,6. Optimalizace sortimentu, úlohy buď anebo"-výpočtové příklady. Sestavení velitelského rozpočtu.
7.,8. Metoda ABC.
9.,10.Metoda TC a LCC. Hodnotová analýza.
11.,12. TEST I. Zápočet.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování jednoho testu. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Kontrolovaná výuka

Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou. U ústní zkoušky dostane student dvě odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti nákladového managementu. Studentovi je po zodpovězení otázek udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS max 60 bodů.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 - 90
B 89 - 80
C 79 - 70
D 69 - 60
E 59 - 50
F 49 - 0

Zkouška je udělena na základě jednoho kontrolního testu a ústního zkoušení.

Podmínky zápočtu

Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě jednoho kontrolního testu.
Absolvování jednoho kontrolního testu:
TEST I (7.-8.týden ak.r.): 40 bodů
Min. počet bodů z testu 20 bodů.
Opravný termín je pouze jeden v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru