Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Rozbor výkonnosti podniku

RVP FP VUT rvpP Ak. rok 2017/2018 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku. Srovnávání výkonnosti podniků (základy benchmarkingu). Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. Měření výkonnosti interních procesů. Měření v oblasti zdrojových potenciálů podniku. Problematika propojení měřicího ukazatelového systému se strategií podniku. Možnosti využití EFQM Modelu excelence pro hodnocení výkonnosti a srovnávání podniků. Metodický přístup k implementaci systémů měření výkonnosti podniků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Jelčová Denisa, Ing. et Ing. (FP VUT)
Nováková Monika, Ing. (UF FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní postupy měření výkonnosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace systémů měření výkonnosti podniků.

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně problematiky nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Dále je nutné pochopit problematiku propojení měřicích ukazatelových systémů se strategií podniku a osvojit si metodický postup implementace systému měření výkonnosti.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, metod finanční analýzy, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Literatura studijní

 • SOLAŘ J., BARTOŠ V. Rozbor výkonnosti firmy. 3.vydání Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2006, 163 s. ISBN 80-214-3325-6.
 • KAPLAN, R.S., NORTON, D.P. Balanced scorecard. Praha, Management Press 2000. 267 s. ISBN 80-7261-032-5.
 • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, s.r.o., 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6
 • HORVÁTH & PARTNERS Balanced Scorecard v praxi. 1.vydání Praha, Profess Consulting s.r.o. 2002. 386s. ISBN 80-7259-018-9.
 • NENADÁL J., Měření v systémech managementu jakosti. 2.vydání Praha, Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0.

Osnova přednášek

 1. Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku.
 2. Srovnávání výkonnosti podniků - základy benchmarkingu. 
 3. Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. 
 4. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. 
 5. Měření výkonnosti interních procesů. 
 6. Měření výkonnosti v oblasti učení se a růstu. 
 7. Problematika propojení ukazatelového systému se strategií podniku. 
 8. EFQM Model excelence principy a metody implementace. - Modely Malcolma Baldrige a T. Contiho. 
 9. Sebehodnocení výkonnosti podniku - diagnostický přístup. 
 10. Programy implementace systémů měření výkonnosti podniků.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru