Faculty of Information Technology, BUT

Course details

Rudiments of Funding

IZFI FBM BUT ZF Acad. year 2017/2018 Winter semester 5 credits

Basic corporate cash flows, their monitoring and prediction, on the basis of use of relevant external and internal information.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

26 hrs lectures, 13 hrs exercises

Assessment points

100 exam

Department

IM FBM BUT

Lecturer

Instructor

Estélyiová Kristína, Ing. (FBM BUT)

Learning objectives

The course expands knowledge gained in the context of the courses "ZEK - Rudiments of Economy", "ZPE - Corporate Economy" and "PPU - Double-Entry Accounting". The purpose of the course is to inform students about basic corporate cash flows, their monitoring and prediction, on the basis of use of relevant external and internal information.

Prerequisites

Prerequisite kwnowledge and skills

Knowledge on double-entry accounting principles, rudiments of general economy and rudiments of corporate economy.

Study literature

  • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
  • KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
  • Nývltová, R. - Marinič, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2009. V tisku.
  • Synek, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
  • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
  • ZINECKER, M. Základy financí podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3704-3.

Syllabus of lectures

Rudiments of funding.

Syllabus of numerical exercises

Rudiments of funding.

Course inclusion in study plans

  • Programme IT-BC-3, field BIT, any year of study, Elective
  • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top