Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina 4: středně pokročilí 2

BAN4 Ak. rok 2018/2019 letní semestr 3 kredity

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárůstu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ FEKT VUT)
Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Haupt Jaromír, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Langerová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Smutný Milan, PhDr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)
Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Walek Agata, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Aktuální informace


Em., 2018-03-30:
> Vyhláška UJAZ/FEKT pro studenty FIT.
Navyšování "židlí" bude až pro letní semestr.

Vzkaz pro budoucí studenty 1BIT:
> Vstupní jazykový test ze znalostí a dovedností v angličtině bude pro FIT otevřen na přelomu září/října za portálem VUT na URL www.vutbr.cz/jazyk. Průchod testem pak neodkládejte, protože se test pro FIT se uzavře nejspíše k 2018-11-30.
> Registrace/zápis do BAN4-L bude až v lednu/únoru 2019.
> Pro potřeby uznání vybraných certifikátů (například CAE, FCE a další) za BAN4 je ve WIS-chlívku studenta připravena e-"Žádost o uznání předmětu BAN4". Jak se taková žádost podává je pak uvedeno tamtéž.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolventi budou schopni:
- používat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování BAN3 nebo získání nejméně 41 bodu při vstupním jazykovém testu.

Literatura studijní

 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka

Literatura referenční

 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.

Osnova numerických cvičení

 1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky
 2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
 3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
 4. Podmínkové věty - nultý, první a druhý kondicionál
 5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
 6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
 7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
 8. Vztažné věty
 9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
 10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
 11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
 12. Technický text, opakování
 13. Semestrální test

Průběžná kontrola studia

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu.
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu.

Podmínky zápočtu

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky T10/325 09:0010:50 1BIA 1BIB xx Baumgartnerová
Pocvičenívýuky T10/322 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová
Pocvičenívýuky T10/325 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová
Pocvičenívýuky T10/322 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Smutný
Pocvičenívýuky T10/322 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Smutný
Útcvičenívýuky T10/325 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová
Útcvičenívýuky T10/329 11:0012:50 3BIT xx Walek
Útcvičenívýuky T10/325 11:0012:50 1BIA 2BIA 2BIB 3BIT xx Langerová
Útcvičenívýuky T10/329 11:0012:50 1BIB 2BIA 2BIB xx Walek
Útcvičenívýuky T10/325 11:0012:50 1BIB xx Langerová
Útcvičenívýuky T10/329 11:0012:50 1BIA xx Walek
Útcvičenívýuky T10/327 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Smutný
Stcvičenívýuky T10/327 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Sedláček
Stcvičenívýuky T10/326 13:0014:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová
Čtcvičenívýuky T10/325 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová
Čtcvičenívýuky T10/323 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru