Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Controlling

CON FP VUT coP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 4 kredity

Předmět je zaměřen na následující oblasti: controlling jako podsystém řízení podniku, cíle a funkce controllingu, operativní controlling, strategický controlling.

Garant předmětu

Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Cvičící

Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Aktuální informace

Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky CON ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti: Student dokáže vysvětlit úlohu controllingu a controllera v organizaci. Umí vysvětlit složitější postupy přiřazování nákladů a posoudit jejich výhody a nevýhody. Zná zásady pro sestavení podnikového výkazu, či prezentace o hospodaření. Umí využívat analýzy body zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů.
Dovednosti: Student zvládne vícestupňové výpočty příspěvky ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Bude umět využívat analýzy bodu zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů. Z výsledků své analýzy dokáže student sestavit zprávu o ekonomických výsledcích konkrétního vnitropodnikového útvaru.
Způsobilosti: Student se orientuje v účetních výkazech, kalkulacích, umí ústně prezentovat výsledky své práce a nést odpovědnost za správnost svých výsledků.

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit se s controllingem jako podsystémem řízení podniku, s ekonomickým řízením činností v podniku zaměřeným na dosažení podnikatelských záměrů, s funkcemi controllingu a s jeho základními oblastmi, se základními nástroji operativního controllingu a strategického controllingu, se základy finančního controllingu a controllingu výzkumu a vývoje.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost řešení rovnic, výpočtů minima a maxima funkcí, grafického znázorňování různých funkcí v různých rastrech a souvislostí grafů s numerickým vyjádřením, znalost struktury a tvorby ročního plánu podniku včetně vazeb mezi jeho částmi, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů produktů, informačního systému podniku, manažerských funkcí.

Literatura studijní

 • KONEČNÝ, M. Controlling - příklady praktických problémů k řešení. 2012. (CS)
 • KONEČNÝ, M. Controlling. 4. vyd. Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3346-5. (CS)

Literatura referenční

 • ŽIŽLAVSKÝ, O. Controlling. Studijní text. Brno: Cerm, 2014. s. 1-112. ISBN: 978-80-214-4857-5. (CS)
 • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. 2012. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Překlad Jaroslav Rubáš. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0. (CS)
 • MERCHANT, Kenneth A a Wim A VAN DER STEDE. 2012. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. 3rd ed. New York: Financial Times/Prentice Hall, 815 p. ISBN 02-737-3761-9. (EN)
 • HORVATH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 2004. 1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 288 s. Poradce controllingu. ISBN 80-725-9002-2. (CS)

Osnova přednášek

 1. Podstata a úkoly controllingu.
 2. Operativní plánování.
 3. Systémy kalkulací nákladů.
 4. Analýza odchylek, zpráva controllera, řízení nápravných opatření.
 5. Moderní systémy kalkulací.
 6. Strategický controlling (nutnost a zvláštnosti).
 7. Víceleté plánování, analýza a kontrola, stálé řízení potenciálu.
 8. Controlling rizik.
 9. Controlling výzkumu a vývoje.
 10. Integrace Balanced Scorecard do systému controllingu.

Průběžná kontrola studia

Požadavky pro udělení zápočtu:
a) Aktivní účast na cvičeních, individuální hodnocení učitelem (max. 10 bodů) - výpočet příkladů (zadání v e-learningu), prezentace postupu řešení a výsledků.
b) 2 zápočtové testy v předem určených termínech. Každý test bude mít 2 příklady, maximum zkaždého testu je 10 bodů. K úspěšnému absolvování testu je potřeba získat alespoň 60 %, tj. 6 bodů. Z každého testu je možný jeden opravný termín.
c) Studentovi bude udělen zápočet, když bude mít alespoň 60 % z celkového možného počtu bodů z cvičení (max. 30 bodů) a zároveň z každého testu získá alespoň 60 %, tj. 2*6 bodů. Hodnocení ze cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu s vahou 30 %.

Kontrolovaná výuka

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má písemnou formu. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášení v IS a mají zapsán zápočet. Zkouška se skládá z 1 teoretické otázky a 1 případové studie nebo 2 teoretických otázek. Čas na vypracování zkoušky je 45 minut. U zkoušky je možné získat max. 70 bodů. Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodového hodnocení ze cvičení a zkoušky. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na rozvrhované výuce včetně zápočtových testů je povinná. Kontroluje se testy a prezenční listinou.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stpřednáškavýuky K4/E340 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Žižlavský
Stcvičenílichý K4/E339 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Žižlavský
Stcvičenílichý K4/E109 15:0016:50 1MIT 2MIT xx Žižlavský

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina E
Nahoru