Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Diplomová práce

DIP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 13 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

169 hod. projekty

Bodové hodnocení

Cvičící

Aktuální informace


Em., 2018-08-26:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k MSZ. Pokud propadliště do MSZ povede do prázdna, opakujte pokus ...
* Výňatek ze SZŘVUT k diplomové práci.
* Povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+DP".
* Úplná nabídka SEP+DIP pro ak.r. 2018/2019 (a další povídání) bude zveřejněna podle harmonogramu
Em., 2018-10-01:
Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+DP, popřípadě na osamocenou DP, končí v Ne-10-07.
Em., 2018-11-07:
Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána ustanovení týkající se jazyků používaných v textu DP (čeština, slovenština, angličtina).
Em., 2018-11-19:
Kdo zmeškal tolerovaný termín pro přihlášení se na vybrané zadání (SP+)DP, kterým byl konec října t.r., musí si podat WIS- "Povolení dodatečného vydání zadání BP/DP": Jak postupovat je uvedeno u žádosti.
Em., 2019-04-25:
DP se odevzdávají na C208, a to ve vyhlášených úředních hodinách, které dodržujte. Pokud by se vás u daných dveří a okolí sešlo více, vytvořte spořádané důvodné stání, které nebude hlučet, nebudete na demonstraci. Odevzdávejte kompletní DP, tj. vč. vašeho podpisu a vloženého paměťového media, které bude hůlkovým písmem "podepsáno" vč. "fakultního xlogin??".
Em., 2019-05-24:
MSZ jsou plánovány od Pá-06-14 do Čt-06-20. Nebude-li porucha systému", budou komise pro ISZ zveřejněny ve St-06-05, současně se komise a den objeví u zadání DP. Dává se na zvážení nahlédnout na Článek 13 Pravidel FIT.

Em., 2019-07-05: Nezapomínejte opakovaně nahlížet do ..., jsou tam průběžně doplňovány informace k odevzdání BP a k ISZ v srpnu t.r.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP/SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7

Osnova numerických cvičení

Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím diplomové práce.

Podmínky zápočtu

Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stostatní2019-06-05 C236 13:0013:50Předvedení DP

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru