Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Finanční management pro informatiky

FIM FP VUT IfmiP Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 3 kredity

Finanční management - obsah, činnosti
Hodnocení finanční stability a výkonnosti podniku.
Finanční plánování.
Strategický finanční management:
 • místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace
 • strategické investiční rozhodování
 • strategické finanční rozhodování (optimalizace zdrojů financování).
Operativní finanční management:
 • řízení platební schopnosti (čistý pracovní kapitál, credit management, řízení hotovosti, kurzová rizika).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

75 zkouška, 25 projekty

Přednášející

Cvičící

Srbová Pavla, Ing. (UF FP VUT)
Strnadová Michala, Ing. (UF FP VUT)

Aktuální informace

Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky FIM ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu by absolvent měl:
 1. umět:
  • orientovat se v nabídce zdrojů financování podniku a ovládat metody posuzování výhodnosti zdrojů financování;
  • znát vhodná kritéria hodnocení výsledků (výkonnosti) firmy a implementovat je do IS podniku;

 2. být schopen udělat
  • vyhledávat a využívat relevantní informace z účetnictví a z finančních trhů ke sledování finanční situace podniku a tvorbě finančního plánu podniku;
  • implementovat metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů do IS podniku;

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zejména:
 • poukázat na důležitost definování finančních cílů podniku a obeznámit studenty s možnými způsoby jejich definování;
 • poskytnout informace o metodách měření definovaných cílů;
 • vybudovat povědomí studentů o možnostech externího financování (finanční trh) a faktorech (kritériích) ovlivňujících rozhodování o využití finančních zdrojů;
 • prezentovat přístupy používané v kapitálovém plánování podniku a při posuzování ekonomické efektivnosti investičních záměrů;
 • upozornit na potenciální rizika ve finančním a investičním rozhodování a jeho minimalizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalosti ekonomiky podniku, finanční matematiky a principů finančního rozhodování.

Literatura studijní

 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9 (EN)
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5. (CS)
 • ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9. (CS)
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R., REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005. (CS)
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006. (SK)

Literatura referenční

 • BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9 (EN)
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010,811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5. (CS)
 • ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9. (CS)
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. Praha: C.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • NÝVLTOVÁ, R., REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1. (CS)
 • SYNEK, M., KOPKANĚ, H., KUBÁKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009, 301. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
 • REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management,1. a 2. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005. (CS)
 • FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
 • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. (CS)
 • KRAĽOVIČ, J. a VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. 2. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2006. (SK)

Osnova přednášek

Metody hodnocení výkonnosti podniku a mezipodnikové komparace.
Strategický finanční management:
 1. místo v řízení podniku, obsah činnosti, požadavky na informace,
 2. strategické investiční rozhodování,
 3. strategické finanční rozhodování,
 4. informační zabezpečení strategických finančních rozhodnutí.
Operativní finanční management:
 1. řízení platební schopnosti,
 2. credit management - tvorba a správa databáze,
 3. řízení zásob - modely řízení,
 4. krátkodobé investování - modely řízení hotovosti, automatizované systémy řízení likvidity, cash pooling,
 5. krátkodobé finanční plánování - informační podpora, tvorba modelu finančního plánu.

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Průběžná kontrola studia

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Kontrolovaná výuka

Závěrečná písemná práce
Závěrečná písemná práce bude obsahovat uzavřené otázky a výpočtové úlohy. Výpočtové úlohy budou vycházet z příkladů probraných na cvičeních (či zadaných v rámci domácí přípravy). Uzavřené otázky budou dvou typů, a to jedna správná odpověď a více správných odpovědi (s rozdílným bodovým hodnocením). Body lze získat pouze za ty otázky, u kterých student označí všechny správné odpovědi. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.
Termíny budou zveřejněny v IS v průběhu semestru a je nutné registrovat se na ně.
Pro možnost opravy závěrečné písemné práce bude stanoven jeden termín, který je současně náhradním termínem. Ten bude stanoven v průběhu zkouškového období.

Podmínky zápočtu

Ukončení předmětu, podmínky zápočtu
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Pro jeho získání je nutné vypracovat a odevzdat seminární práci a absolvovat závěrečnou písemnou práci, která se bude psát dle časového plánu cvičení.
Za vypracování seminární práce je možné získat maximálně 25 bodů (pro splnění nejméně 13 bodů) a ze závěrečné písemné práce maximálně 75 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů.
Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stpřednáškavýuky IO/P384 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Režňáková
Stcvičenísudý IO/P164 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Srbová
Stcvičenílichý IO/P164 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Srbová
Čtcvičenísudý IO/P284 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Srbová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina N
Nahoru