Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Bakalářská práce

IBP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 9 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

117 hod. projekty

Bodové hodnocení

Cvičící

Aktuální informace


Em., 2018-08-26:
* Předmět se zapisuje pro poslední semestr studia společně s přihláškou k ISZ. Pokud propadliště do ISZ povede do prázdna, opakujte pokus ...
* Zájemci o zadání BP v předstihu mohou nahlížet ve svém WIS-chlívku na volná zadání BP a zahájit jednání se zadavatelem. Úplná, tj. aktualizovaná a doplněná nabídka zadání BP, bude všem zapsaným do IBP zveřejněna podle harmonogramu ...
* Výňatek ze SZŘVUT k bakalářské práci.
* Je doplněno povídání "jak postupovat při vlastním nebo firemním zadání SP+BP".
Em., 2018-10-01:
Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+BP, popřípadě na osamocenou BP, končí v Ne-10-07.
Em., 2018-11-07:
Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána ustanovení týkající se jazyků používaných v textu BP (čeština, slovenština, angličtina).
Em., 2018-11-19:
Kdo zmeškal tolerovaný termín pro přihlášení se na vybrané zadání (SP+)BP, kterým byl konec října t.r., musí si podat WIS- "Povolení dodatečného vydání zadání BP/DP": Jak postupovat, je uvedeno u žádosti.
Em., 2019-04-25:
BP se odevzdávají na C208, a to ve vyhlášených úředních hodinách, které dodržujte. Pokud by se vás u daných dveří a okolí sešlo více, vytvořte spořádané důvodné stání, které nebude hlučet, nebudete na demonstraci. Odevzdávejte kompletní BP, tj. vč. vašeho podpisu a vloženého paměťového media, které bude hůlkovým písmem "podepsáno" vč. "fakultního xlogin??".
Em., 2019-05-07:
Byly vydány pokyny proděkana k ISZ 2019. Pokud má někdo schválenou výjimku pro odklad odevzdání BP, pak se datum odevzdání v zadání BP neupravuje, zůstává 15. květen 2019".
Em., 2019-05-19:
ISZ jsou plánovány od Po-06-10 do Pá-06-14.
Nebude-li porucha systému", budou komise pro ISZ zveřejněny v Pá-05-31, současně se komise a den objeví u zadání BP. Dává se na zvážení nahlédnout na Článek 13 Pravidel FIT.

Em., 2019-07-05: Nezapomínejte opakovaně nahlížet do ..., jsou tam průběžně doplňovány informace k odevzdání BP a k ISZ v srpnu t.r.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ISP/ISP - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ISP nelze mít zapsán předmět IBP.
Předmět IBP se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.

Literatura studijní

Kontrolovaná výuka

Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.

Podmínky zápočtu

Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ISP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět IBP si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Poostatní2019-04-15 A112 10:0011:50Konzultace k psaní BP/DP
Útostatní2019-06-04 C236 09:0010:50generálka obhajob BP
Útostatní2019-06-04 A112 10:0011:50Konzultace k obhajobám BP/DP
Čtostatní2019-05-02 A112 08:0009:50Konzultace k psaní BP/DP

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru