Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podnikový management

IPMA FEKT VUT TMAN Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: Plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Záklasník Martin, Ing. (UM FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní chápání a aplikování managementu v členění dle jeho prvků: Plánování, organizování, stimulování a kontrola.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti základů ekonomiky podniku, podnikových funkcí, přehled o hospodaření a výsledků podniku.

Literatura studijní

 • Weihrich, H., Koontz, H.: Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s., ISBN 80-85605-45-7.
 • Gerber, M.E.: Podnikatelský mýtus: Proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s., ISBN 80-7261-092-9.
 • Robbins, S.P., Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s., ISBN 80-247-0495-1.
 • Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821 s., ISBN 80-7169-422-3.
 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1.
 • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2.

Osnova přednášek

 1. Co je to management, jeho význam.
 2. Mnoho variant interpretace pojmu - osvědčené přístupy.
 3. Plánování, od vize k metrikám.
 4. Organizování.
 5. Typy podnikatelských subjektů.
 6. Leadership, osobnost manažera, řízení vs. leadership.
 7. Kontrolování - řízení.
 8. Systematický přístup k managementu.
 9. Podnikání v turbuletní době - inovace.
 10. Procesní přístup.
 11. Rozhodování.
 12. Řízení změny
 13. Řízení rizik

Osnova numerických cvičení

Obsahem seminárních cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a presentace seminárních prací a případových studií (individuálně i skupinově).

Průběžná kontrola studia

V rámci cvičení je využíván bodový hodnotící systém. Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 70 bodů ze 100 možných. Body lze získat splněním povinných a nepovinných úkolů:
 1. max. 20 bodů => řešení otázek z 2 případových studií (nepovinný úkol) - za řešení a vyřešení případové studie student získá 10 bodů, nezúčastní-li se řešení, získává 0 bodů
 2. max. 15 bodů => prezentace prezentačního téma (povinný úkol) - student se do konce 3. týdne zapíše k jednomu z 8 možných témat na seznam vyučujícího, která budou dle rozpisu prezentována na 4., 5., 7. a 8. cvičení. Za prezentaci může být student hodnocen 15, 10 nebo 5 body s ohledem na originalitu, dodržení vymezeného času, způsob prezentace a přednesení informací ke zvolenému tématu.
 3. max. 25 bodů => vypracování, odevzdání a prezentace semestrálního projektu (povinný úkol) - zadání semestrálního projektu bude sděleno na cvičení ve 4. týdnu semestru. Termín odevzdání na e-mail vyučujícího je do konce 8. týdne semestru. Hodnocení písemné části projektu bude 15, 10, 5 nebo 0 bodů dle splnění požadavků ze zadání. Při pozdním odevzdání (od 9. týdne) je uděleno studentovi -5 bodů. Prezentace bude probíhat v 10. - 12. týdnu semestru, student za ni bude hodnocen 10, 5, nebo 2 body dle splnění zadání, popř. 0 body v případě závažných nedostatků či nesplnění termínu prezentace.
 4. max. 40 bodů => napsání znalostního testu (povinný úkol) či náhradního písemného projektu (nepovinný podmíněný úkol) - znalostní test se bude psát na cvičení v 12. týdnu semestru. Test trvá 10 minut, obsahuje 10 otázek s možnostmi odpovědí, kdy je jediná odpověď správná. Za správnou odpověď lze získat 4 body, za špatnou nebo neodpovězenou odpověď získá 0 bodů. V případě, že student nezíská ze znalostního testu a splnění povinných úkolů v součtu celkem min. 70 bodů, má právo psát opakovaný znalostní test ve cvičení v 13. týdnu, výsledek znalostního testu se do hodnocení nezapočítává. Nezíská-li student po napsání opakovaného znalostního testu a splnění povinných úkolů v součtu min. 70 bodů, může požádat vyučujícího o zadání náhradního písemného projektu. Téma projektu, rozsah (v rozmezí 15-30 stran textu) a termín odevzdání stanovuje vyučující, přičemž termín odevzdání může být nejdříve za 7 kalendářních dnů (nejpozději však do konce 4. týdne zkouškového období semestru) od zadání. Vyučující náhradní písemný projekt ve lhůtě 3 pracovních dnů po odevzdání zhodnotí a udělí max. 40 bodů do celkového hodnocení, hodnocení obou znalostních testů se pak nezapočítá.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky: písemná, uzavřené otázky s hodnocením plus 1 nebo mínus 0,5 bodu, otevřené otázky s hodnocením 0 až 3 body. Minimální počet bodů pro složení zkoušky je 50%.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha):
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%

Kontrolovaná výuka

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat, kontrola výsledků znalostního testu.
Účast na přednáškách a cvičeních není povinná, ale doporučená. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávání body do hodnocení v rámci cvičení. Pro získání zápočtu je nutné získat 70 ze 100 možných bodů.

Podmínky zápočtu

Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 70 bodů ze 100 možných (viz výše).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru