Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Projektová praxe 1

IP1 Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

 • Předpokládá se zapojení asi 10 % studentů, kteří úspěšně absolvovali první ročník studia, tedy 50-60 studentů ročně.
 • Ústavům bude každým rokem přidělen maximální počet projektů, které mohou vypsat, podle přepočteného počtu akademických a vědeckých pracovníků (s titulem Ph.D. nebo ekvivalentním) a podle finančních prostředků na ústavu řešených vědeckých, výzkumných a inovačních projektů.
 • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na bakalářskou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
 • Nutnou podmínkou pro přihlášení na projekt bude absolvování všech povinných předmětů 1. ročníku.
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Aktuální informace


Em., 2017-12-09:
Kdokoli, kdo se do předmětu e-zaregistruje sám, bude odmazán. Pokyny očekávejte ke konci zkouškového období po LS.
Em., 2017-05-23:
* Kapacita "1" je nastavena proto, aby na tento předmět bylo vidět a vznikla tak informovanost pro případné zájemce.
* Studenti 1BIT (2017/2018) budou prostřednictvím některého e-media upozorněni, kde a jak se e-registrovat na některý projekt.
* Pak bude následovat výběrové řízení. Úspěšným zájemcům potom budou doplněny předměty IP1-Z i IP2-L.
* Kdo se do tohoto předmětu zaregistruje sám, bude mu předmět zrušen.
* Na dvojici předmětů IP1-Z a IP2-L pak v dalším ak.r. 2018/2019 navazuje předmět IP3-Z (uvádí se příklad z ak.r. 2018/2019).
Em., 2018-07-03:
e-Doregistrace předmětů je automatizována, a to na základě aktu přijetí studenta školitelem. Proto občas dochází k překročení ročního kreditového limitu pro ak.r. 2018/2019. Buď si takto postižený student musí nadlimitní předměty zrušit sám a nebo se pokusit prostřednictvím WIS-žádosti o navýšení kreditů.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá schopnosti samostatně řešit individuální projekt z praktické oblasti, popsat řešení a samostatně projekt obhájit.

Cíle předmětu

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Proč je předmět vyučován

Jde o výběrový předmět pro velmi nadané studenty. Umožňuje jim již během studia se v rámci výuky účastnit řešení reálných projektů, které jsou obvykle pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia. Předmět se učí, protože umožní velmi nadaným studentům se v rámci výuky dostat ke špičkovým technologiím i řešením, kterým mohou věnovat dostatečný čas. Dále jim umožní se naučit sepisovat zprávy o své činnosti a tyto obhajovat.

Prerekvizity

Literatura studijní

Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707

Literatura referenční

Podle zaměření individuálního projektu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele

Průběžná kontrola studia

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

Kontrolovaná výuka

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Podmínky zápočtu

Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdáné zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "IP2 - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtzkouška2019-01-24 L314 13:0016:50Obhahoba

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru