Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Semestrální projekt

ITT Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

52 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Aktuální informace


* Pro osamocený "semestrální projekt" v daném akademickém roce se zadání tématu k řešení nevydává.
* Kdo si osamocený "semestrální projekt" ponechá po zrušení IBT-L, získá pak v lednu 2019 nepříjemné NEZAPOČTENO v povinném předmětu.
* Předměty ITT-Z a IBT-L tvoří blok předmětů, předmět ITT-Z je povinnou prerekvizitou pro zápis IBT-L. Kdo úspěšně obhájil "semestrální projekt" dříve (z nejrůznějších důvodů pak nedokončil téma/zadání BP v rámci pokračování v letním semestru), zapisuje již jen IBT-L: Takový diplomant se může dohodnout s bývalým vedoucím SP(+BP) na obnovení dřívějšího zadání, a nebo si může vybrat jiné zajímavé zadání BP i u zcela jiného vedoucího BP.
* V předstihu si při konzultacích se svými vedoucími SP + BP ujasněte, jak bude obhajoba SP probíhat a také, kdy obhajoba bude naplánována.
* Posledním dnem pro udělení zápočtu je pátek 2019-02-01.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá samostatnost v analýze problému, návrhu jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobě projektu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Proč je předmět vyučován

Předmět připraví studenta na vypracování bakalářské práce.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.

Literatura referenční

Osnova numerických cvičení

Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s vedoucím projektu a tvoření realizačních výstupů (případová studie, technické prostředky, programové prostředky, apod.).

Průběžná kontrola studia

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.

Podmínky zápočtu

Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útzkouška2019-01-29 C236 10:0010:50obhajoby BP za zimní semestr
zkouška2019-02-01 C236 13:0014:50Prezentace ITT a IP1

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 3. ročník, povinný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru