Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Makroekonomie 2

MA2 FP VUT makP Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 6 kreditů

Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE FP VUT)
Rozmahel Petr, Doc. Ing., Ph.D. (FP VUT)

Cvičící

Krýslová Andrea, Ing. (UE FP VUT)
Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE FP VUT)
Pernica Martin, Ing., Ph.D. (UF FP VUT)
Poláček Tomáš, Ing. (UE FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Ekonometrie. Student ovládá znalosti principů trhů, hospodářských politik a orientuje se v ekonomické terminologii a znalostech matematických funkcí.

Literatura studijní

 • HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2. (CS)
 • KUČEROVÁ, V., NAVRATILOVÁ, P. Makroekonomie II - Vývoj ekonomického myšlení. 1. vyd. Brno: CERM, 2008. 194 s. ISBN 978-80-214-3742-5. (CS)
 • MACH, M. Makroekonomie II, první část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 181 s. ISBN: 80-7079-462-3. (CS)
 • MACH, M. Makroekonomie II, druhá část. 1.vyd. Praha: VŠE v Praze, 1995. 252 s. ISBN: 80-7079-498-4. (CS)

Literatura referenční

 • HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 541 s. ISBN 80-7179-631-X. (CS)
 • SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. ISBN 80-205-0494-X. (CS)
 • SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X. (CS)

Osnova přednášek

 1. Hlavní ekonomický proud, vývoj ekonomických teorií.
 2. Trh peněz, kvantitativní teorie peněz, teorie neutrality peněz.
 3. Netradiční nástroje monetární politiky, kvantitativní uvolňování.
 4. Teorie úroku, úspor, spotřeby a investic, investiční multiplikátor.
 5. Trh zapůjčitelných fondů v uzavřené a otevřené ekonomice.
 6. Teorie mezinárodního obchodu, platební bilance, vnější rovnováha státu a měnové kurzy.
 7. Funkce čistého vývozu, Marshall-Lernerova podmínka.
 8. Modely ekonomické rovnováhy, všeobecná rovnováha trhů, model IS-LM pro malou uzavřenou ekonomiku.
 9. Změny v modelu IS-LM, úplný keynesiánský model.
 10. Mundell-Flemingův model, IS-LM (IS-LM-BP) v malé otevřené ekonomice.
 11. Teorie hospodářských cyklů, reálné a monetární cykly, ekonomický růst a modely ekonomického růstu (Solowův model růstu, Cobb-Douglasova produkční funkce, teorie endogenního růstu).
 12. Rovnováha trhu práce, přirozená míra nezaměstnanosti, Phillipsova křivka krátkodobá, dlouhodobá, stavová a jevová, teorie lidského kapitálu.
 13. Hospodářská politika a řešení jejího selhání, ekonomie ve vzatu k politickým otázkám a sociologickým problémům.
Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, metodologie dané disciplíny a problémů, a cvičení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách a rovněž jsou zaměřena na zvládnutí početních úloh.

Osnova numerických cvičení

 1. Úvod do předmětu, zopakování znalostí předmětu Makroekonomie 1. 
 2. Kvantitativní teorie peněz, transmisní mechanismus. 
 3. Trh zapůjčitelných fondů. 
 4. Vnější rovnováha státu, čistý vývoz a dovoz kapitálu, měnové kurzy. 
 5. Model keynesiánský kříž a konstrukce křivky IS. 
 6. Křivka LM a model IS-LM pro malou otevřenou a malou uzavřenou ekonomiku. 
 7. Zápočtová písemná práce.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího.
Minimální kritérium účasti je 6 cvičení.

Kontrolovaná výuka

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná.
Stupnice pro výslednou klasifikaci
(student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max.70 bodů ze zkoušky, tj.celkem 100 bodů):
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů.

Podmínky zápočtu

Zápočet bude udělen, pokud studen splní podmínky udělení zápočtu, což je dosažení alespoň 50% bodů z celkového počtu 30 bodů, které student může získat za cvičení a zároveň splnění kriteria povinné účasti na cvičeních. Hodnocení ze cvičení je součástí výsledné známky u zkoušky. Maximálně 25 bodů ze cvičení může student získat z písemky, která se bude psát během cvičení a ze které musí získat minimálně 12 bodů. Pokud student nezíská dostatečný počet bodů z této písemky, může písemku opakovat v jednom opravném termínu stanoveném cvičícím. 2 body za 100 % účast na cvičeních a maximálně 3 body za aktivní účast ve cvičeních, což představuje aktivní zapojení se do výuky formou řešení příkladů a zadaných úkolů před skupinou, u tabule.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky IO/P384 15:0016:50 1MIT 2MIT xx Kučerová
Útcvičenívýuky IO/P284 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Útcvičenívýuky IO/P292 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Útcvičenívýuky IO/P159 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Útcvičenívýuky IO/P285 15:0016:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Stcvičenívýuky IO/P292 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Stcvičenívýuky IO/P292 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Čtcvičenívýuky IO/P158 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Čtcvičenívýuky IO/P158 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Poláček
Čtcvičenívýuky IO/P158 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Poláček

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, volitelný
Nahoru