Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Molekulární genetika

MOG FCH VUT BCO_MOG1 Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 3 kredity

Přednáška představuje stručnou historii a předmět studia molekulární genetiky. Popisuje způsob uložení a organizaci genetické informace u prokaryot, eukaryot a virů. Vysvětluje principy transkripce a translace genetické informace a způsoby regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Studenti se budou zabývat molekulární podstatou mutace a rekombinace, reparací DNA a způsoby přenosu genetické informace mezi organismy. Studenti rovněž získají znalosti ze základnů genového inženýrství a přípravy transgenních organismů. Budou uvedeny příklady aplikace genového inženýrství v průmyslu, zemědělství a zdravotnictví.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Aktuální informace

Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky MOG ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.
 • Tento předmět je vyučován v rámci předmětu BCO_MOG1 na FCH. Protože se na FCH jedná o bakalářský předmět, počítá se se samostudiem studentů, kterému se studenti FCH musí věnovat ve vyšším rozsahu, aby předmět úspěšně ukončili (oficiální vyjádření pro FIT zpracovala proděkanka pro studijní záležitosti FCH). Vzhledem k vyšší náročnosti požadavků na studenty pro úspěšné ukončení předmětu, která odpovídá spíše magisterskému programu, je předmět na FCH ohodnocen 4 kredity. Studenti FIT, kteří si BCO_MOG1 zapíší jako svobodný v rámci magisterského studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na MOG za 3 kredity, což odpovídá úrovni (a náročnosti pro) studenta FIT. Toto kreditové ohodnocení je dáno i akreditací magisterského studijního programu na FIT (obor MBI).

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají představu o způsobu uložení a vyjádření genetické informace a o možnostech a metodách, jak lze tuto informaci cíleně pozměňovat.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění oboru, který není hlavním předmětem studia v informaticky zaměřeném studijním programu.

Cíle předmětu

Porozumět současným znalostem o genetické informaci, genech a genomech, expresi genů a její regulaci.  Pochopit metody analýzy genů a genomů a  možnosti praktického využití poznatků molekulární genetiky ve výzkumu, zemědělství, průmyslu a zdravotnictví.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost biologie a chemie na úrovni učiva pro gymnázia.

Literatura studijní

 • Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. I.-IV. díl. Brno 1999-2002 (třetí vydání), 2006 - I. díl (čtvrté vydání)
 • Rosypal S. a kol.: Terminologie molekulární biologie, Brno 2001.
 • Alberts a kol: Základy buněčné biologie, Espero, 2000, 2005. 

Literatura referenční

 • Šmarda J. a kol.. Metody molekulární biologie, Brno, 2005.
 • Lewin B. Genes VII, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo 2002.
 • Alberts et al.: Molecular biology of the cell. Garland Publ. 2004.
 • Clark D.: Molecular biology, Elsevier, 2005.
 • Watson J.D. et al., Recombinant DNA, 2nd ed., W.H. Freeman, New York 1992.

Osnova přednášek

 1. Historie a předmět studia molekulární genetiky
 2. Genetická informace a genetický kód
 3. Molekulární struktura a organizace prokaryotického a eukaryotického genomu
 4. Replikace DNA prokaryotického a eukaryotického genomu
 5. Transkripce a posttranskripční úpravy
 6. Translace a posttranslační úpravy
 7. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot
 8. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA
 9. Způsoby přenosu genetické informace mezi organismy
 10. Základní metody molekulární genetiky
 11. Základy genového inženýrství
 12. Genová terapie. Genetické choroby a jejich diagnostka. 
 13. Příklady aplikace genového inženýrství.

Průběžná kontrola studia

Nejsou.

Podmínky zápočtu

Nejsou.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky P118/M66 08:0009:50 1MIT 2MIT xx Doškař

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru