Detail předmětu

Účetnictví

IUCE FP VUT uceP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Garant předmětu

Křížová Zuzana, Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav informatiky (UI FP VUT)

Přednášející

Fedorová Anna, doc. Ing., CSc. (FP VUT)
Gláserová Jana, Ing., Dr. (UF FP VUT)
Křížová Zuzana, Ing., Ph.D. (UF FP VUT)

Cvičící

Abrahámová Denisa, Ing. (FP VUT)
Fialová Pavlína, Ing. (FP VUT)
Gláserová Jana, Ing., Dr. (UF FP VUT)
Pěta Jan, Ing. (FP VUT)
Svirák Pavel, Ing., Ph.D. (FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou rozumět základním principům účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Literatura studijní

 • Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 • Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění.
 • BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8. (CS)
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. (CS)
  KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví - světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7. (CS)
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 17. akt. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-7554-061-4. (CS)
 • České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)

Osnova přednášek

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví, jeho metodickými nástroji a právní úpravou. Hlavní pozornost je věnována obsahu účetní závěrky, vazbám mezi jednotlivými výkazy a využití zveřejněných účetních informací ve finančním řízení podniku.
 1. Podstata a význam účetnictví, základní principy a metodické nástroje.
 2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny.
 3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztrát.
 4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje.
 5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby).
 6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů.
 7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku.
 8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů.
 9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce.
 10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit.
 11. Historie účetnictví, informační technologie ve vedení účetnictví.
 12. Regulace účetnictví, národní a mezinárodní účetní systémy.
 13. Harmonizace účetnictví, aplikace IFRS.

Osnova numerických cvičení

Obsah seminárních cvičení:
 1. Organizační záležitosti, základní principy a metodické nástroje účetnictví
 2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny
 3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
 4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje
 5. Základní postupy účtování oběžných aktiv (finanční účty a zásoby)
 6. Základní postupy účtování v oblasti zúčtovacích vztahů
 7. Základní postupy účtování o dlouhodobém majetku
 8. Základní postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů
 9. Přehled nákladů a výnosů, uzávěrkové práce
 10. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit
 11. Informační technologie ve vedení účetnictví
 12. Závěrečný kontrolní test
 13. Diskuse výsledků testu, konzultace problémových oblastí

Průběžná kontrola studia

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Kontrolovaná výuka

Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Podmínky zápočtu

Zápočet:
Zápočtová písemná práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru