Detail předmětu

Pedagogická psychologie

IPSO Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Garant předmětu

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

52 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Kabinet doplňujícího pedagogického studia (KDPS UJAZ FEKT VUT)

Přednášející

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Fiľová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti definují základní psychologické pojmy, předmět studia všech psychologických subdisciplín, definují kognitivní procesy a stavy. Vysvětlí psychologické mechanismy Freudova modelu osobnosti, behavioristický model osobnosti, Rogersův model osobnosti. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v psychologických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci se zřetelem k psychologickému zisku žáka.

Cíle předmětu

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i osobním životě.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je především zájem o danou tematiku.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001. (CS)
  • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha, Portál, 1997. (CS)
  • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál, 2000. (CS)

Osnova přednášek

I. Psychologické systémy.
II. Sociální psychologie a psychologie komunikace.
III. Vývojová psychologie.
IV. Psychologie osobnosti.
V. Kognitivní psychologie.
VI. Pedagogická a školní psychologie.

Kontrolovaná výuka

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Požadováno úspěšné napsání zápočtového testu a ústní zkoušky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru