Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Rozbor výkonnosti podniku

RVP FP VUT rvpP Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 4 kredity

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku. Srovnávání výkonnosti podniků (základy benchmarkingu). Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. Měření výkonnosti interních procesů. Měření v oblasti zdrojových potenciálů podniku. Problematika propojení měřicího ukazatelového systému se strategií podniku. Možnosti využití EFQM Modelu excelence pro hodnocení výkonnosti a srovnávání podniků. Metodický přístup k implementaci systémů měření výkonnosti podniků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 15 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Jelčová Denisa, Ing. et Ing. (FP VUT)
Nováková Monika, Ing. (UF FP VUT)

Aktuální informace

Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky RVP ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní postupy měření výkonnosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace systémů měření výkonnosti podniků.

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně problematiky nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Dále je nutné pochopit problematiku propojení měřicích ukazatelových systémů se strategií podniku a osvojit si metodický postup implementace systému měření výkonnosti.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, metod finanční analýzy, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Literatura studijní

 • SOLAŘ J., BARTOŠ V. Rozbor výkonnosti firmy. 3.vydání Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2006, 163 s. ISBN 80-214-3325-6. (CS)
 • KAPLAN, R.S., NORTON, D.P. Balanced scorecard. Praha, Management Press 2000. 267 s. ISBN 80-7261-032-5. (CS)
 • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, s.r.o., 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6. (CS)
 • HORVÁTH & PARTNERS Balanced Scorecard v praxi. 1.vydání Praha, Profess Consulting s.r.o. 2002. 386s. ISBN 80-7259-018-9. (CS)
 • NENADÁL J., Měření v systémech managementu jakosti. 2.vydání Praha, Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. (CS)

Osnova přednášek

 1. Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku.
 2. Srovnávání výkonnosti podniků - základy benchmarkingu. 
 3. Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. 
 4. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. 
 5. Měření výkonnosti interních procesů. 
 6. Měření výkonnosti v oblasti učení se a růstu. 
 7. Problematika propojení ukazatelového systému se strategií podniku. 
 8. EFQM Model excelence principy a metody implementace.
 9. Modely Malcolma Baldrige a T. Contiho. 
 10. Sebehodnocení výkonnosti podniku - diagnostický přístup. 
 11. Programy implementace systémů měření výkonnosti podniků.
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Průběžná kontrola studia

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Kontrolovaná výuka

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (jeden početní příklad) a z ústního zkoušení.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 30 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 30 bodů v řádném termínu, 25 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 18 bodů.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce a odprezentování v předem určeném termínu. Maximálně 40 bodů při splnění v určeném termínu, při pozdějším splnění pouze max. 30 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 60 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky IO/P381 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Bartoš
Útcvičenísudý IO/P165 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Jelčová
Útcvičenílichý IO/P165 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Nováková
Útcvičenísudý IO/P165 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Jelčová
Útcvičenílichý IO/P165 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Nováková
Útcvičenísudý IO/P165 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Nováková
Útcvičenílichý IO/P165 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Nováková
Útcvičenísudý IO/P165 15:0016:50 1MIT 2MIT xx Nováková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina E
Nahoru