Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Semestrální projekt

SEP Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí, která je složena z pedagogů ústavu/fakulty.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

65 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Cvičící

Aktuální informace


Em., 2017-12-09:
* Sledujte průběžně doplňované informace.
* Předměty SEP-Z a DIP-L jsou blokem předmětů, které je doporučeno zapisovat v rámci jednoho akademického roku. Předmět SEP je povinnou prerekvizitou pro předmět DIP.
Em., 2018-09-25:
Standardní e-odevzdání technické zprávy SP a případných realizačních výstupů vedoucímu SP se předběžně plánuje do středy 2019-01-16. Standardní obhajoby SP jsou předběžně plánovány od pátku 2019-01-18 do středy 2019-01-23. Pokud budou vytvořeny tematicky zaměřené komise, lze předpokládat, že se termíny obhajob rozprostřou i do jiných dní. Rozpis obhajob bude zveřejněn na počátku prosince.
Em., 2018-10-21:
K obhajobě, která bude trvat do ~5 minut (pokud předsedající komise nestanoví prezentaci delší), si každý připraví prezentaci a přinese si ji na odvirované "USB flash" (jiné "nosiče" nejsou podporovány, vlastní "notebook", reproduktory a jiní podpůrné technické prostředky se nepřipouští). Na "slides" nepoužívejte "bílé písmo na tmavém pozadí jakékoli barvy". Nepoužívejte "slides" ozdobené trpajzlíky, kytičkami a jinými podivnými obrazci. Pokud si někdo plánuje prezentovat výňatek a audiovizuálních realizačních výstupů, pak si jejich formát musí upravit takto: "Vizualizaci" musí zvládnout průměrný notebook bez přídavných zařízení, bude na některém "slide" a také se v průběhu prezentace ze "slide" spustí, a potažmo nevzniká tím nárok na prodloužení obhajoby.
     "Slides" budou číslovány způsobem
     "pořadové_číslo/celkový_počet".
Em., 2018-11-27:
* Je připraven úvodní rozpis obhajob výdobytků ze ZS. Obhajoby budou probíhat před více komisemi. Příslušnost ke komisi a předpokládaný "okamžik" zahájení obhajoby se nalezne ve WIS-chlívku u zadání SP+DP:
K2  ... doc. Ryšavý + Ing. Matoušek v C304, 2019-01-28,
K3  ... doc. Smrž v G202, 2019-01-29, 2019-01-30,
K4 ... prof. Herout v L220, 2019-01-21, 2019-01-22.
K5 ... Ing. Szöke v M103, 2019-01-22,
K6  ... Em. v L314, 2019-01-18 -- 2019-01-22,
K10 ... doc. Zendulka v C236, 2019-01-22.
Spojte se se svými vedoucími SP+DP a ujasněte si upřesnění požadavků, které se předpokládají býti zpracovány v technické zprávě SP.
* Základní doporučení jest dostavit se nejméně 20 min. před plánovaným zahájením své obhajoby. Nicméně váš vedoucí SP vám může doporučit, abyste se v obhajovací místnosti zdrželi po celou dobu, kdy budou vystupovat všichni jeho diplomanti, abyste mohli rozvinout širší diskusi, a tak si vzájemně vypomohli.
Em., 2018-12-03:
* Na kolegiu děkana dne 2018-11-29 došlo ke shodě, že listinné/papírové technické zprávy není nutné odevzdávat vedoucímu SP, ale zcela určitě musí být u zadání do k tomu připravenému "oknu - URL semestrální části práce (vloží student)" vložena e-technická_zpráva vypracovaná podle pokynů pro zprávy SP. Nicméně je potřeba dohodnout se s vedoucím SP, zda některou část neočekává v listinné formě.

Další informace budou doplňovány průběžně.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Sixth Edition, Project Management Institute, 2017, ISBN 978-1-62825-184-5.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 p. ISBN 80-7198-1773-7

Osnova numerických cvičení

Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím semestrálního projektu.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.

Podmínky zápočtu

Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIP - Diplomový projekt.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2019-01-21 L314 08:0014:50K6: obhajoby SP
Pozkouška2019-01-28 C304 08:0015:50K2: obhajoby SP
Útzkouška2019-01-22 L314 08:0013:50K6: obhajoby SP
Útzkouška2019-01-22 C236 09:0011:50K10: obhajoby SP
Stzkouška2019-01-23 L314 08:0013:50SEP: rezerva
Čtzkouška2019-01-03 L321 13:0013:50K6: obhajoba SP
zkouška2019-01-18 L314 08:0012:50K6: obhajoby SP
ostatní2019-01-18 C236 09:0015:50obhajoby SP
zkouška2019-02-01 L321 10:0010:50K6: obhajoba SP
zkouška2019-01-25 L321 11:0011:50K6: obhajoba SP

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru