Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Strategický marketing

SMA FP VUT RsmpP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 4 kredity

Předmět je zaměřen na rozvoj manažerských a marketingových dovedností studentů, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií. Výuka proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

13 hod. přednášky, 39 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. (UMEL FEKT VUT)
Schüller David, Ing., Ph.D. (UM FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je:
 • procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
 • procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
 • seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu,
 • seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu,
 • ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky,
 • rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti základních ekonomických a marketingových termínů, schopnost týmové práce, time-management, znalosti práce s PC

Literatura referenční

ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4. (CS)

Osnova přednášek

 1. Úvod do simulace, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu.
 2. Tvorba týmů.
 3. Marketingový průzkum - význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování.
 4. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich převedení do formulace strategických cílů firem.
 5. Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu.
 6. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie.
 7. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí - promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy .
 8. Business plan - příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro možné investice rizikového kapitálu do firmy.
 9. Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy - BSC jako kriterium výkonu firmy.
 10. Závěrečná prezentace výsledků firem.

Osnova numerických cvičení

 1. Marketingová strategie - východiska, postup zpracování a realizace.
 2. Marketingový výzkum - význam informací a metody jejich získávání.
 3. Vytvoření a efektivní řízení týmů.
 4. Vývoj nového výrobku.
 5. Tvorba a realizace cenové, distribuční a komunikační strategie
 6. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí.
 7. Business plan.
 8. Vyvážený systém ukazatelů výkonnosti firmy - BSC.

Průběžná kontrola studia

V průběhu výuky studenti získávají pravidelnou zpětnou vazbu formou dílčích zpráv o vývoji tržní situace a tržního podílu jejich virtuálních firem. Získávané informace mají povahu jednak volně dostupných informací, jednak "placených" informací. Studenti mají k dispozici širokou škálu informací o situaci vlastní firmy, jakož i o situaci na trhu. Tyto informace jim slouží pro určení jejich strategie a pro naplňování této strategie řadou praktických rozhodnutí v oblasti výroby, zásob, tvorby reklamního sdělení, médiaplánu, řízení prodejních sil, tvorby cen a dalších. Významnou formou kontroly v průběhu výuky je pak sestavení Business planu a jeho předložení řídícímu týmu a zejména závěrečný workshop v němž jsou široce diskutovány klíčové kroky a rozhodnutí každého týmu.

Kontrolovaná výuka

Studenti budou pracovat v soupeřících týmech. Hodnocení proběhně několika způsoby - základní bude výsledek týmového výkonu dle BSC řízených firem, a hodnocení psaného assignmentu - business plánu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky K4/E337 07:0007:50 1MIT 2MIT xx Chalupský
Čtpoč. labvýuky IO/P255 08:0010:50 1MIT 2MIT xx Schüller
Čtpoč. labvýuky IO/P256 08:0010:50 1MIT 2MIT xx Chlebovský
Čtpoč. labvýuky IO/P255 11:0013:50 1MIT 2MIT xx Schüller
Čtpoč. labvýuky IO/P256 11:0013:50 1MIT 2MIT xx Chlebovský
Čtpoč. labvýuky IO/P255 14:0016:50 1MIT 2MIT xx Schüller

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, volitelný
Nahoru