Detail předmětu

Angličtina 2: mírně pokročilí 2

BAN2 Ak. rok 2019/2020 letní semestr 3 kredity

Předmět je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Aktuální informace


Em., 2020-06-29:
> Vyhláška UJAZ_(bude doplněno)/FEKT pro studenty FIT.
Navyšování "židlí" bude až pro letní semestr.

Vzkaz pro budoucí studenty 1BITP:
> Vstupní jazykový test ze znalostí a dovedností v angličtině bude pro FIT otevřen na přelomu září/října za portálem VUT na URL www.vutbr.cz/jazyk. Průchod testem pak neodkládejte, protože se test pro FIT se uzavře nejspíše k 2020-11-30.
> Registrace/zápis do BAN2-L bude až v lednu_(jak a co bude doplněno)/únoru 2021.
> Pro potřeby uznání vybraných certifikátů (například CAE, FCE a další) za BAN4 je ve WIS-chlívku studenta připravena e-"Žádost o uznání předmětu BAN4". Jak se taková žádost podává, je pak uvedeno tamtéž.
WIS-žádosti podávejte až v říjnu, a pak vyčkávejte, až budete z UJAZ/FEKT vyzváni k ověření "certifikátu", což může trvat i několik týdnů.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Cíle předmětu

Cílem zakončovacího předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN1, nebo získání "21 - 30" bodů ve vstupním testu.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 1: mírně pokročilí 1

Literatura studijní

 • Murphy, R.: Essential Grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2012.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. Soubor technických odborných textů, New edition, Student's Book, Units 7 - 12.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka

Literatura referenční

 • Murphy, R.: Essential Grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2010.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition, Student's Book, Units 7 - 12.

Osnova numerických cvičení

 1. Unit 7: Předpřítomný čas prostý ve srovnání s minulým časem prostým. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu.
 2. Unit 7: Procvičení předpřítomného času prostého. Popis grafů. Charakteristika firem.
 3. Unit 8: Způsobová slovesa, vysvětlení a základní procvičení. Tvoření slov a práce se slovníkem.
 4. Unit 8: Procvičení způsobových sloves. Národnosti a odlišné kultury. Reakce na pozvání.
 5. Opakování: Unit 5 - Unit 8.
 6. Unit 9: Předpřítomný čas prostý a průběhový. Pevná slovní spojení. Nabídky a žádosti.
 7. Unit 10: Procvičení předpřítomných časů. Zopakování budoucího času. Získávání informací.
 8. Unit 10: Podmínkové věty prvního typu. Předložky místa. Věk a lidstvo.
 9. Unit 11: Procvičení podmínkových vět prvního typu. Podmínkové věty druhého typu. Popis měst.
 10. Unit 11: Podmínkové věty druhého typu, procvičení. Společenské fráze.
 11. Unit 12: Trpný rod: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, předpřítomný čas, čas budoucí. Tvoření slov.
 12. Unit 12: Procvičení trpného rodu. Poděkování za pohostinnost, loučení. Opakování, shrnutí.
 13. Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domácí přípravy.

Kontrolovaná výuka

75% účast ve výuce, plnění zadání.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:

 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky T10/324 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru