Detail předmětu

Angličtina 3: středně pokročilí 1

BAN3 Ak. rok 2019/2020 letní semestr 3 kredity

Úvodní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ FEKT VUT)
Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Aktuální informace


Em., 2019-09-03:
> Vyhláška UJAZ/FEKT pro studenty FIT.
Navyšování "židlí" bude až pro letní semestr.

Vzkaz pro budoucí studenty 1BIT:
> Vstupní jazykový test ze znalostí a dovedností v angličtině bude pro FIT otevřen na přelomu září/října za portálem VUT na URL www.vutbr.cz/jazyk. Průchod testem pak neodkládejte, protože se test pro FIT se uzavře nejspíše k 2019-11-30.
> Registrace/zápis do BAN3-L bude až v lednu/únoru 2020 (jak a co bude doplněno).
> Pro potřeby uznání vybraných certifikátů (například CAE, FCE a další) za BAN4 je ve WIS-chlívku studenta připravena e-"Žádost o uznání předmětu BAN4". Jak se taková žádost podává, je pak uvedeno tamtéž.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vypplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Tento předmět splňuje úroveň A2+ evropského referenčního rámce.

Cíle předmětu

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN2 nebo získání "31 - 40" bodů při vstupním jazykovém testu.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 2: mírně pokročilí 2

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Harding, K.; Lane, A.: International Express intermediate, 3rd edition (EN)
 • Soubor technických textů, gram. a lexikálních cvičení k samostatné práci (EN)

Osnova přednášek

Cvičení 1: Úvod do předmětu, základní informace - organizace výuky, požadavky,náplň výuky a zakončení.
Cvičení 2: Unit 1 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 3: Unit 1 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 4: Unit 2 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 5: Unit 2 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 6: Unit 3 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 7: Unit 3 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 8: Unit 4 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 9: Unit 4 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 10:Unit 5 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 11:Unit 5 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 12:Opakování, test na zkoušku + technický text na zkoušku.
Cvičení 13:Semestrální zápočtový test

Osnova numerických cvičení

 • 1. - 2. Gramatika: opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa. Slovní zásoba: sociální sítě a internet.
 • 3. - 4. Gramatika: past simple, present perfect. Slovní zásoba: obchodní angličtina, frázová slovesa.
 • 5. - 6. Gramatika: will, may, might, be likely/possible. Slovní zásoba: příčina a důsledek.
 • 7. - 8. Gramatika: druhý stupeň přídavných jmen. Slovní zásoba: město, přídavná jm. - ing vs -ed.
 • 9. - 10. Gramatika: způsobová slovesa. Slovní zásoba: barvy v idiomech, předpony.
 • 11. - 12. Technické texty, opakování.
 • 13. Zápočtový test.

Průběžná kontrola studia

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domácí přípravy.

Kontrolovaná výuka

75% účast ve výuce, plnění zadání.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:
 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru