Detail předmětu

Angličtina 3: středně pokročilí 1

BAN3 Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Úvodní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Dochází k velkému nárůstu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Aktuální informace


Em., 2019-02-14:
> Předmět není určen pro studenty 1BIT.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ FEKT VUT)
Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Být schopný hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopný užívat podle potřeby základní techniky čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopný si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vyplnění formuláře, popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Tento předmět splňuje úroveň A2+ evropského referenčního rámce.

Cíle předmětu

Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN2 nebo získání "31 - 40" bodů ve vstupním jazykovém testu.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 2: mírně pokročilí 2

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Harding, K.; Lane, A.: International Express intermediate, 3rd edition (EN)
 • Soubor technických textů, gram. a lexikálních cvičení k samostatné práci (EN)

Osnova přednášek

Cvičení 1: Úvod do předmětu, základní informace - organizace výuky, požadavky,náplň výuky a zakončení.
Cvičení 2: Unit 1 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 3: Unit 1 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 4: Unit 2 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 5: Unit 2 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 6: Unit 3 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 7: Unit 3 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 8: Unit 4 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 9: Unit 4 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 10:Unit 5 - parts: Grammar+Vocabulary
Cvičení 11:Unit 5 - parts: Work skills+Functions
Cvičení 12:Opakování, test na zkoušku + technický text na zkoušku.
Cvičení 13:Semestrální zápočtový test

Osnova numerických cvičení

 1. Opakování časů, Pres. Simple a Continuous, stavová a dějová slovesa. Slovní zásoba: osobní údaje, učení se slovíček.
 2. Čtení: Charakteristika zemí. Fráze: seznamování a pozdravy, uvítání hosta.
 3. Opakování Past Simple a Pres. Perfect Simple, used to + infinitiv, otázky na podmět a předmět. Slovní zásoba: zaměstnání, práce se slovníkem.
 4. Čtení: profil zaměstnání a firmy. Fráze: telefonování, sjednání a zrušení schůzky. Výslovnost: "s", "z". Data.
 5. Druhý a třetí stupeň přídavných jmen, vztažné věty. Slovní zásoba: přídavná jména, osobní postoje a kvality. Techn. text: From dumb pipes to smart sensors.
 6. Čtení: Mrtvé, současné a budoucí jazyky. Fráze: vyjádření názoru, souhlas a nesouhlas, účast na diskuzi či jednání. Výslovnost: zdvořilostní tón.
 7. Současné a minulé trendy: Pres. Continuous a Past Simple, přídavná jména a příslovce. Slovní zásoba: jídlo, sousloví.
 8. Čtení: etická spotřeba. Fráze: rady a návrhy. Výslovnost: "š", "č". Techn. text: Data with a human touch.
 9. Trpný rod: Pres. Simple, Pres. Continuous, Past Simple, Pres. Perfect Simple, Will future. Slovní zásoba: aktivity pro volný čas, slovní spojení.
 10. Čtení: Fit pro práci. Fráze: zanechávání vzkazů na záznamníku, používání mobilních telefonů. Výslovnost: zdůraznění důležité informace.
 11. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. Slovní zásoba: gerundia, osobní management.
 12. Čtení: Volný rok pro dospělé. Fráze: žádost a nabídka, výměna informací. Výslovnost: contrastive stress. Techn. text: Electronic paper (mock exam).
 13. Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

75% účast ve výuce, plnění zadání.

Kontrolovaná výuka

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domácí přípravy.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:

 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útcvičenívýuky T10/322 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru