Detail předmětu

Angličtina 4: středně pokročilí 2

BAN4 Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ FEKT VUT)
Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Haupt Jaromír, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Sedláček Pavel, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Aktuální informace


Em., 2019-02-14:
> Předmět není určen pro studenty 1BIT.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolventi budou schopni:

- pouřívat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN3 nebo zisk nejméně 41 bodu při vstupním jazykovém testu.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 3: středně pokročilí 1

Literatura studijní

 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka

Literatura referenční

 • K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP, Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 167 s.

Osnova numerických cvičení

 1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky
 2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
 3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
 4. Podmínkové věty - nultý, první a druhý kondicionál
 5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
 6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
 7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
 8. Vztažné věty
 9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
 10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
 11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
 12. Technický text, opakování
 13. Semestrální test

Průběžná kontrola studia

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu.
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu.

Podmínky zápočtu

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky T10/322 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová
Pocvičenívýuky T10/327 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Sedláček
Pocvičenívýuky T10/327 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Sedláček
Útcvičenívýuky T10/322 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová
Čtcvičenívýuky T10/322 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru