Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Daňová soustava

IDAS FSI VUT HDS Ak. rok 2019/2020 letní semestr 4 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět přibližuje daňovou soustavu České republiky. Seznamuje studenty se základními aspekty hmotněprávní úpravy jednotlivých daní, přičemž pozornost je koncentrována především na daně přímé. Okrajově jsou studenti rovněž seznámeni s principy procesní úpravy správy daní.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UI FP VUT

Přednášející

Cvičící

Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D. (FP VUT)
Fabian Filip, Ing. (UF FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát konstrukci daní obsažených v daňové soustavě ČR. Studenti si osvojí základní pojmy a dovednosti potřebné pro porozumění běžným daňovým otázkám a záležitostem, stejně jako znalosti nutné pro řešení jednodušších daňových problémů. Studenti budou schopni samostatně zpracovat daňová přiznání pro přímé daně pro jednodušší případy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali širší povědomí o jednotlivých daních a dále, aby byli schopni sami pro jednodušší případy vyplnit příslušná daňová přiznání u přímých daní. Důraz je v rámci koncepce předmětu kladen na právní úpravu zdaňování příjmů fyzických osob.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost základů účetnictví, znalost účetních výkazů, elementární znalost občanského a obchodního práva.

Literatura referenční

 • ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2013, 386 s. ISBN 978-80-7201-925-0. [in czech]
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. 13. aktualizované vyd. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. [in czech]
 • Aktuální články vztahující k daňové problematice (odborné časopisy jako např. Daně a právo v praxi, Poradce). [in czech]
 • Vančurová, Alena a Klazar, Stanislav. Daňový systém ČR: cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění. V Praze: 1. VOX, 2014. 92 s. Daně. ISBN 978-80-87480-29-8. [in czech]
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů. [in czech]
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. [in czech]
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. [in czech]
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. [in czech]
 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. [in czech]

Osnova přednášek

 1. Daňová soustava - definice, vývoj, význam, porovnání daňových soustav, determinanty daňových soustav, vliv unijního práva na formování daňových soustav, konstrukční prvky daňových zákonů.
 2. Daň z příjmů fyzických osob (předmět, osvobození, dílčí základy daně z příjmů fyzických osob - obecně)
 3. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti).
 4. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy z kapitálu, z nájmu a ostatní příjmy).
 5. Daň z příjmů fyzických osob (prostředky daňové optimalizace, nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, daňové přiznání, roční zúčtování záloh).
 6. Daň silniční - předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání.
 7. Daň z nemovitých věcí - daň z pozemku (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
 8. Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb a jednotek (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
 9. Daň z nabytí nemovitých věcí (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
 10. Daň z příjmů právnických osob (poplatníci, předmět daně, osvobození, základ daně).
 11. Daň z příjmů právnických osob (sazba daně, možnosti daňové optimalizace, daňové přiznání).
 12. Daň z přidané hodnoty (princip fungování na pozadí unijní úpravy, předmět daně).
 13. Daň z přidané hodnoty (základ daně, sazby daně, daňové přiznání, povinná hlášení).

Osnova numerických cvičení

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování příkladů.

Průběžná kontrola studia

V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s východisky a základní právní úpravou jednotlivých daní. V rámci cvičení je procvičována odpřednášená látka. Studenti řeší modelové příklady (určování daňové povinnosti, vyplňování daňových přiznání).

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast studentů.

Zkouška
Zkouška je písemná a je průřezově zaměřena na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Zkouška má podobu testu (tzv. multichoice test) - 30 otázek s dílčími 3 podotázkami (pouze jedna odpověď je správná). Pro úspěšné zvládnutí je třeba získat min. 50% z celkového počtu možných bodů. Délka trvání testu: 30 minut.

Bodové hodnocení odpovědí:
 • správná odpověď: + 1 bod
 • neodpovězeno: 0 bodů
 • chybná odpověď: - 1 bod

Závěrečná klasifikace
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Výsledná klasifikace předmětu je ovlivněna i prací v průběhu semestru (viz dále).
Podíl na výsledném hodnocení:
 • zápočtové písemky (50%),
 • výsledek zkoušky (50%).

Podmínky zápočtu

Splněná minimální účast, celková 70% úspěšnost z testů v průběhu semestru.
Zápočet:
 1. Aktivní účast na cvičeních.
 2. Úspěšně napsané zápočtové písemky (alespoň 50% z celkového počtu možných bodů u každé z nich).
 • zápočtová písemka I - zdaňování příjmů fyzických osob (75 minut).
 • zápočtová písemka II - daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí (75 minut).

V posledním týdnu výuky se realizují náhradní termíny pro zápočtové písemky. Obsahem zápočtové písemky je řešení modelových příkladů včetně vyplňování příslušných daňových přiznání, event. samotného určení výsledné daňové povinnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru