Detail předmětu

Diplomová práce Erasmus (v angličtině)

DIPe Ak. rok 2019/2020 letní semestr 13 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEPe) a samostatně je řeší pod vedením vybraného vedoucího z řad akademických pracovníků fakulty. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr obhajován před komisí.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

143 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Cíle předmětu

 • Tento předmět je určen pro zahraniční studenty přijíždějící na krátkodobé stáže (např. Erasmus+) zapsané na FIT. Zahraniční student si tento předmět může zaregistrovat, ale finální zápis předmětu závisí na dostupnosti vedoucího, který musí být jmenován před podpisem Learning Agreement. Student, který má zájem o tento předmět, musí neprodleně zaslat svůj Transcript of Records a specifikovat oblasti svého zájmu pro diplomovou práci e-mailem paní Studené v dostatečném předstihu.
 • Orazítkované a podepsané zadání v papírové podobě, které se před vyvázáním vkládá za titulní list práce, je k vyzvednutí proti podpisu u vedoucího práce.
 • Technická zpráva DP se pak odevzdává nejpozději do 2020-05-20 14:00 v C208/C209.
 • Současně s odevzdáním tištěné a vyvázané verze technické zprávy DP student uloží do IS-FIT úplné znění technické zprávy DP ve formátu "*.pdf". Také doplní abstrakt a klíčová slova.
 • Hodnocení vedoucího DP a posudek oponenta DP budou v IS k pročtení nejpozději 3 dny před zahájením obhajob.
 • K obhajobě, která bude trvat do 8 minut, si každý připraví prezentaci a přinese si ji na odvirované "USB flash" (jiné "nosiče" nejsou podporovány, vlastní "notebook", reproduktory a jiné podpůrné technické prostředky se nepřipouští). Na "slides" nepoužívejte "bílé písmo na tmavém pozadí". Nepoužívejte "slides" ozdobené nerelevantními ikonkami, obrázky a jinými podivnými obrazci. Pokud někdo plánuje prezentovat audiovizuální realizační výstupy, pak jejich formát musí být upraven tak, aby vizualizaci bylo možné spustit na průměrném notebooku bez přídavných zařízení. Vizualizace se musí spustit přímo z některého "slide" v průběhu prezentace a doba spuštění i samotné vizualizace se započítává do standardního času na obhajobu.  "Slides" musí být číslovány způsobem "pořadové_číslo/celkový_počet". Pokud posudek oponenta obsahuje "otazky", pak si je vč. jejich znění a odpovědí či vysvětlení připravte za konec prezentace (nečíslované "slides" po posledním "slide prezentace") a v průběhu obhajoby pak budete vyzváni k jejich zodpovězení.
 • Zápočty jsou udělovány na základě odevzdání technické zprávy DP a obhajoby před komisí, která proběhne 2020-06-01 - 2020-06-05. Neodevzdání technické zprávy DP vč. realizačních výstupů do data uvedeného v zadání vede k hodnocení 0 bodů NEZAPOČTENO.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEPe - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEPe nelze mít zapsán předmět DIPe.

Literatura referenční

 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
 • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
 • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
 • ISO 690:2010: Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

Osnova numerických cvičení

Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím diplomové práce. Zaslání technické zprávy vedoucímu v dostatečném předstihu před odevzdáním.

Podmínky zápočtu

Splnění prerekvizitních podmínek, odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu a obhajoba před komisí.

Odevzdané výsledky musí splňovat tyto náležitosti:

 • Desky a titulní list práce musí být dle příslušných vyhlášek VUT (lze využít dostupnou šablonu pro LaTeX).
 • Rozsah technické zprávy musí být min. 50 normostran (typicky 80 - 100, neměl by přesáhnout 120 normostran)
 • Výsledná podoba práce musí být konzultována s vedoucím v dohodnutém předstihu.
 • Elektronická a listinná verze se musí shodovat.
 • Na přiloženém CD/DVD, SD kartě nebo tenké USB Flash musí být zdrojová i výsledná forma textu práce a zdrojová i spustitelná podoba vytvořeného realizačního výstupu.

Pro získání zápočtu je třeba u obhajoby získat alespoň 50 bodů ze 100.

Nahoru